Nové knihy v knižnici

Najžiadanejšie knihy za október 2017

 1. Dominik Dán: Nežná fatamorgána
 2. Frankie Kozmon: Rosnička
 3. Zuzana Široká: Jabloňové lásky
 4. Michaela Važanová: Sprisahanie v Prešporku
 5. Leni Gaherova: Žiadne pravidlá
 6. Adriana Macháčová: A teraz ma pobozkaj
 7. Dominik Dán: Nevinným sa neodpúšťa
 8. Viola Stern-Ficherová, Veronika Homolova Tothova: Mengeleho dievča
 9. Eva Dedinská Janíková: Dievčatko s modrými očami
 10. Andrea Čechvalová Novosedlíková: Prenasledovaná
 11. Vita Jamborová: Sršeň vrahom?
 12. Václav Neuer: Vražda s pridanou hodnotou 2. diel
 13. Jozef Karika: Trhlina
 14. Eva Urbaníková: Nakresli mi vietor
 15. Ivana Havranova: Stretnutia
 16. Jozef Puškáš: Zlodej duší
 17. Michal Čierny: Prípad Tulipán
 18. Jana Benková: Musíme zostať spolu
 19. Daniel Majling: Ruská klazika
 20. Katarína Ondrejková: Už nemám záujem
 1. Jo Nesbo: Polícia
 2. S.J. Bolton: Má ji rád, nemá ji rád
 3. Amy Gentry: Kam zmizla Julie
 4. Camilla Lackberg: Kamenár
 5. Kelly Rimmer: Spoznal som ťa bosú
 6. Henning Mankell: Neviditeľný múr
 7. Tracy Anne Warren: Zvodný gróf
 8. Jessie Burton: Múza
 9. Michel Bussi: Čierne lekná
 10. Bryn Greenwood: Všetko príšerné aj krásne
 11. Lars Kepler: Lovec králikov
 12. Bernard Minier: Kruh
 13. Andrew Wilson: Talent na vraždenie
 14. Mary Balogh: Láska bez citu
 15. Juliet Grey: Mária Antoinetta
 16. Simon Booker: Komu možno veriť
 17. Michael Hjorth: Nemý svedok
 18. David Lagercrantz: Muž, ktorý hľadal svoj tieň
 19. Agnes Martin-Lugand: Ľutujem, nemám čas
 20. Guillaume Musso: Central Park
 1. Katarína Kerekesová, K. Moláková a A. Salmela: Mimi a Líza
 2. M.R. Martáková, Vladimir Kral: Kozliatka
 3. Katarina Hecko MacUrova: Lily a Momo
 4. Zuzana Kubašáková: Škriatok v pyžamku a iné
 5. Branislav Jobus: Žubrienky inštalatérky
 6. M.R. Martáková, Vladimir Kral: Ako šlo vajce na vandrovku
 7. Katarína Kerekesová, K. Moláková a A. Salmela: Mimi a Líza 2.diel
 8. Katarina Hecko MacUrova: Kde je tá pravá lopta?
 9. Zuzana Štelbaská: Mmami, kúp mi psa !
 10. Dana Hlavatá: Dopravné rozprávky
 11. Jozef Pavlovič: Šlabikár včielky Maji
 12. Vlado Bednár: Moje najmilovanejšie zvieratá
 13. Zuzana Csontosová Šedíková: Zatúlaný gombík
 14. Gabriela Futová, Duro Balogh: Lepší otec v hrasti, ako kamoš na streche
 15. Miro Jaroš, Mária Nerádová: Pesničkový neposlušník
 16. Zuzana Štelbaská: 14-roční
 17. Peter Guldan: Bambuľkine dobrodružstvá
 18. Denisa prošková: Kde rastú peniaze?
 19. Vanda Raýmanová: Drobci
 20. Zuzana Šinkovicová: Myšiak Samuel a jeho cesta byciklom po Slovensku
 1. Kate Finch: Hotel u zvieratiek. Mačacie tajomstvo
 2. Jeff Kinney: Denník odvážneho bojka 8. diel
 3. Peter Bently: Králiček Kornel má rád knižky
 4. Sara Pennypacker: Lišiak Pax
 5. Zdeněk Miller: Krtko a rybka
 6. Disney Enterprises: Ľadové kráľovstvo
 7. Johanna Thydell: Máme v škôlke prasiatko
 8. Roald Dahl: Matilda
 9. Karin Weberová: Lesným chodníčkom
 10. Waldemar Bonsels: Dobrodružstvá včielky Maji
 11. Dick Bruna: Miffy u dedka a babky
 12. Disney/Pixar: Autá
 13. Liane Schneider: Terka a bábätko
 14. Andrea Schomburg: Chameleónka Otilka
 15. Thomas Brezina: Tigrí tím. Hrozba robotov 4.diel
 16. Pat Zietlow-Miller: Sofia a Tekvička
 17. Sita Brahmachari: Červené lístie
 18. Stephen Cole: Shrek. 2. diel
 19. O. Kuzovkov: Máša a medveď
 20. Sam McBratney: Hádaj, ako ťa mám rád.
 1. Boris Filan: Káva od Felliniho
 2. Katarina Hradska: Život v Bratislave 1939-1945
 3. Martin Čičvák: Kukura
 4. Pavel "Hirax" Baričák: Šlabikár šťastia 3.diel
 5. Martin Kleibl: Petržalka.
 6. Boris Filan: Rozhovor s Tigrom
 7. Daniel Kollár: Náučné chodníky. Juhozápad
 8. Ovídius Faust: Príbehy zo starej Bratislavy
 9. Michal Habaj: Objavné cesty staroveku
 10. Tunde Lengyelová: Život na šľachtickom dvore
 11. Viera Obuchová: Príbehy z dejín Bratislavy
 12. Jozef Petro: Slovensko klenoty UNESCO
 13. Mária Tóthová Šimčáková: Som rodič, čo s tým?
 14. Juraj Červenka: Letci z Prešporka
 15. Jozef Banáš: Dementi
 16. Danica Janiaková: Prechádzky po Bratislave
 17. Jana Juráňová: Žena moja drahá
 18. Kamila Kopsová: Ako sa dohovoriť s tigrom
 19. Dušan Kováč: Dejiny Slovenska
 20. Pišta Vandal Chrappa: Anton Srholec
 1. Meik Wiking: Malá kniha Hygge
 2. Shlomo Venezia: Sonderkommando
 3. Jiří Bílek: Marie Terezie. Cudna císařovna s hroznou pověstí
 4. John Burke: Predstavte si Nebo
 5. Rosemary Sullivan: Stalinova dcera
 6. Osho: Odvaha
 7. Vladimír Liška: Marie Terezie. Záhady a mysteria
 8. David Glockner: Utajené vládkyně
 9. Giles Milton: Keď Hitler bral kokain a Leninovi ukradli mozog
 10. Lenka Pipková: Rakousko-bedekr
 11. Phil Knight: Shoe Dog
 12. Cristopher Lascelles: Dejiny sveta v skratke
 13. don Miguel Ruiz jr.: Umenie sebapoznania
 14. Josef Frais: Reformy Marie Terezie a Jozefa II.
 15. Kupfer-Koberwitz: Naši bratia zvieratá
 16. Steven Lee Myers: Nový car
 17. Lidmila Pekařová: Ako žiť a nazblázniť sa
 18. Kamil Roden: Ženy s korunou
 19. Carl Alasko: Emoční balast
 20. Oleg Chlevnjuk: Stalin. Nový životopis
 1. 1

Periodiká na rok 2017

Archív