Nové knihy v knižnici

Najžiadanejšie knihy za máj 2017

 1. Dominik Dán: Nevinným sa neodpúšťa
 2. Eva Urbaníková: Nakresli mi vietor
 3. Táňa Keleová-Vasilková: Vône života
 4. Margita Figuli: Tri gaštanové kone
 5. Monika Macháčková: Iná žena
 6. Dominik Dán: Nežná fatamorgána
 7. Zuzana Široká: Jabloňové lásky
 8. Adriana Macháčová: Keď láska zabíja
 9. Mirka Lamancova Manakova: Araba nemiluj
 10. Andrea Rimová: Popol a hriech
 11. Václav Neuer: Vražda s pridanou hodnotou 2. diel
 12. Jana Benková: Uličnica
 13. Marta Fartelova: Vôňa tvojej duše 2. diel
 14. Katarína Gillerová: Ilúzia šťastia
 15. Katarína Holetzová: Smrť prekliatych
 16. Eliška Holienčíková: Puzzle
 17. František Frankie Kozmon: Potkan
 18. Daniel Majling: Rudo
 19. Fero Rajec: Vila Klára
 20. Jozef Karika: Čierna hra. Vláda mafie
 1. Jussi Adler-Olsen: Nesmírný. 6. diel
 2. Mark Roberts: Krvavá hmla
 3. Daniel Silva: Čierna vdova
 4. Paula Hawkins: Dievča vo vlaku
 5. Ava McCarthy: Mŕtve tajomstvo
 6. Fiona Barton: Vdova
 7. Lisa Kleypas: Bezohľadný darebák
 8. Samuel Bjork: Cestujem sama
 9. Mary Balogh: Vášeň ako liek
 10. Michael Hjorth: Hrob v horách
 11. Jorn Lier Horst: Až na samé dno
 12. Lars Kepler: Ihrisko
 13. Camilla Lackberg: Strážca majáka
 14. Henning Mankell: Neviditeľný múr
 15. Angela Marsons: Diabolské hry
 16. Joakim Zander: Bratr. Plavec 2. diel
 17. Jo Nesbo: Polnočné slnko. Krv na snehu
 18. Michel Bussi: Mama klame
 19. Elizabeth Gillbert: Podstata všetkých vecí
 20. John Green: Na vine sú hviezdy
 1. Katarína Kerekesová, K. Moláková, A. Salmela: Mimi a Líza 2. diel
 2. Gabriela Futová: Lebo musím!
 3. Mária Lazárová: Tri mačiatka tety Mily
 4. Katarina Hecko MacUrova: Prečo nekvitneš?
 5. Gabriela Futová, Duro Balogh: Lepší otec v hrsti ako kamoš na streche
 6. Petra Nagyova Dzerengova: Klára a mátohy 1. diel
 7. Katarína Kerekesová, K. Moláková, A. Salmela: Mimi a Líza 1. diel
 8. M.R. Martáková, Vladimir Kral: Kozliatka
 9. Krista Bendová: Osmijankove rozprávky
 10. Mária Ďuríčková: Danka a Janka. Danka a Janka v rozprávke
 11. Krista Bendová: Opice z našej police
 12. Roman Brat, Miroslav Regitko: Mordovisko
 13. Gabriela Futová, Roman Brat, Miroslav Regitko: Chlapci padli z višne, dievčatá z jahody
 14. Rudo Moric: Z poľovníckej kapsy
 15. Gabriela Futová, Duro Balogh: Hľadám lepšiu mamu
 16. Gabriela Futová: Môj malý zverinec
 17. Zdenka Kulišková, Juraj Martiška: Čáry-máry fuk!
 18. Marta Šurinová, Alena Wagnerová: Záhada čarovného vajíčka
 19. Viera Švenková: Anička má bračeka
 20. Barbora Kardošová, Katka Slaninkova: Traja kamoši a fakticky fantastický poklad 2. diel
 1. Jeff Kinney: Denník odvážneho bojka 7. diel
 2. Edurad Petiška: Staré grécke báje a povesti
 3. Francesca Simon: Grázlik Gabo
 4. Sita Brahmachari: Červené lístie
 5. Liane Schneider: Terka sa učí piecť
 6. Jeff Kinney: Denník odvážneho bojka 8. diel
 7. Abi Elphinston: Zlodej snov
 8. Jaroslav Nykl: Rozprávky z mravčej chalúpky
 9. Josef Čapek: Rozprávky o psíčkovi a mačičke
 10. Helen Anderton: Príbehy na čítanie a počúvanie
 11. David Walliams: Babka gaunerka
 12. Alexander S. Puškin: Kapitánova dcéra
 13. Disney Enterprises: Ľadové kráľovstvo
 14. W. Andry: Dobrodružstvá rušňa Tomáša 15. diel
 15. Zvonimír Balog: Často si vymýšľam, že ma bolí škola, aby som nemusel ísť o žalúdka.
 16. Thomas Brezina: Tigrí tím. Chrám hromu 1. diel
 17. Arnold Lobel: Kvak a Čľup sú kamaráti
 18. Wendy Mass: Za trest trinásťročná
 19. Kornej Čukovskij: Doktor Jajbolíto
 20. Roald Dahl: Hastrošovci
 1. Ovidius Faust: Príbehy zo starej Bratislavy
 2. Lubos Kacirek, Pavol Tišliar: Petržalka do roku 198
 3. Kamila Kopsová: Ako sa dohovoriť s tigrom
 4. Juraj Kucharík: Bratislava- turistický sprievodca
 5. Karl Benyovszky: Sprievodca Bratislavou 1931
 6. Tunde Lengyelová: Život na šľachtickom dvore
 7. Jozef Banáš: Dementi
 8. Jozef Tancer: Rozviazané jazyky
 9. Marika Gombitová: Úlomky spomienok
 10. Martin Čičvák: Kukura
 11. Ján Čomaj: Petržalka. Engerau-Ligetfalu
 12. Viola Tamášová: Teória a prax rodinnej edukácie
 13. Boris Filan: Umenie zablúdiť
 14. Jozef Banáš: Idioti v politike
 15. Kamila Kopsová: Tiger robí uáá uáá.
 16. Mária Tóthová Šimčáková: Som rodič a čo s tým?
 17. Maria Danthine-Dopjerova: Paríž-moja láska, môj život
 18. Igor Janota: Bratislavské rarity
 19. Jana Juráňová: Žena moja drahá
 20. Martin Kleibl: Petržalka. Prekvapivý sprievodca mestskou časťou.
 1. Gary Chapman: Päť jazykov lásky na každý deň
 2. Kamil Rodan: Ženy s korunou
 3. Cristopher Lascelles: Dejiny sveta v skratke
 4. Loise Thomsen Brits: Kniha o hygge
 5. Osho: Odvaha
 6. David Satter: Čím menej vieš, tým lepšie spíš
 7. Lidmila Pekařová: Ako žiť a nezblázniť sa
 8. Rosemary Sullivan: Stalinova dcera
 9. Niall Ferguson: Velký rozklad
 10. Frederick Forsyth: Outsider
 11. Stanislav Motl: Lída Baarová a Joseph Goebeles
 12. Steven Lee Myers: Nový cár
 13. Helena Pavlincová: Judaizmus, křesťanství, islam
 14. Jiřina Prekopová: Deti sú hostia, ktorí hľadajú cestu
 15. Markéta Skládalová: Jak na to? O rodičovství ...
 16. Macy Rachel Stafford: Mama má čas
 17. Cheryl Strayed: Krásne maličkosti
 18. Michail Zygar: Všetci mocní Kremľa
 19. Mark Bowden: Pablo Escobar
 20. Oleg Chlevnjuk: Stalin. Nový životopis
 1. 1

Periodiká na rok 2017

Archív