Nové knihy v knižnici

Najžiadanejšie knihy za december 2017

 1. Rudolf Hrčka: Všetko je raz prvý raz
 2. Dominik Dán: Korene zla
 3. Roman Kulich: Prekliatie
 4. Viola Stern-Fischerová, Veronika Homolová-Tóthová: Mengeleho dievča
 5. Jana Benková: Agátová alej č. 25
 6. Dominik Dán: Krv nie je voda
 7. Silvia Bystričanová: Tri dni do raja
 8. Juraj Thal: Nenávisť
 9. Frankie Kozmon: Potkan
 10. Dušan Budzak: Štít/Sen
 11. Katarína Gillerová: Aprílové slnko
 12. Daniel Majling: Ruzká klazika
 13. Václav Neuer: Vražda s pridanou hodnotou 2. diel
 14. Leni Gaherova: Žiadne pravidlá
 15. Michaela Ducsová Hajduková: Zákon krvi
 16. Ľubomír Horník: Bratislavský obchodník
 17. Andrea Čechvalová Novosedlíková: Prenasledovaná
 18. Tina Van der Holland: Tajomstvo zlatého pokladu
 19. Zuzana Široká: Jabloňové lásky
 20. Juraj Červenák: Vlk a dýka
 1. Brad Parks: Mlč ako hrob
 2. Sofokles: Antigona
 3. Henning Mankell: Neviditeľný múr
 4. Darcey Bell: Láskavosť
 5. Lee Child: Večerná škola
 6. Ellaa Carey: Dom pri jazere
 7. Daniel Cole: Handrová bábika
 8. David Lagencrantz: Muž, ktorý hľadal svoj tieň
 9. Alexandra Bracken: Pútnik. Cestovateľ 2
 10. Katryn Croft: Stratená
 11. Elena Ferrante: Príbeh stratenej dcéry 4. diel
 12. Bernard Minier: Skurvený príbeh
 13. Jussi Adler-Olsen: Nesmírný. 6.diel
 14. Camilla Lackberg: Strážca majáka
 15. Nikolas Sparks: Vo dvojici
 16. Samuel Bjork: Sova
 17. Luca D Andrea: Podstata zla
 18. Angela Marsons: Zmiznuté dievčatá
 19. Jo Nesbo: Bohyňa pomsty
 20. Kelly Rimmer: Spoznal som ťa bosú
 1. Milan Rúfus: Modlitbičky
 2. Vlado Schwarz: Rozprávky zo žltej električky
 3. Vincent Šikula, Juraj Martiška: Prázdniny so strýcom Rafaelom
 4. Mária Jančová: Rozprávky starej matere
 5. Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostroluckej
 6. Mária Ďuríčková: Bratislavské povesti. Dunajská kráľovná
 7. Katarína Kerekesová, Katarína Moláková, Alexandra Salmela: Mimi a Líza 1.diel
 8. Gabriela Futová, Duro Balogh: Lepší otec v hrsti ako kamoš na streche
 9. Jozef Cíger Hronský: Smelý zajko. Smelý zajko v Afrike
 10. Klára Jarunková: Hrdinský zápisník
 11. Krista Bendová: Osmijanko rozpráva 8x8 ...
 12. Ján Uličiansky, Vladimir Kral: AnalfaBeta Negramotná
 13. Daniel Hevier: Krajina Agord
 14. Peter Karpinský: Adela, ani to neskúšaj
 15. Július Belan: Kamaráti zo Snehuliakova 1
 16. Miro Jaroš, Mária Nerádová: Do školy sa teším
 17. Katarina Hecko MacUrova: Lily a Momo
 18. M.R. Martáková, Vladimír Král: Kozliatka
 19. Marianna Grznárová: Maťko a Kubko
 20. Tomáš Janovic, Martina Matlovicova : Drevený tato
 1. Annie M.G. Schmidt: Špinuška
 2. Ezop: Ezopove bájky
 3. Jeff Kinney: Denník odvážneho bojka 1. diel
 4. Astrid Lindgren: Pipi Dlhá pančucha
 5. Roald Dahl: Matilda
 6. Antoine Saint-Exupéry: Malý princ
 7. Terry Dinning: Js už viem čítať!
 8. Kate Finch: Mačacie tajomstvo. Hotel u zvieratiek. 2. dil
 9. Sean Roche: Vianoce u Flinstonovcov
 10. Disney Enterprises: ľadové kráľovstvo
 11. Frank Taslin: Vačice, která se nesmála
 12. Rudyard Kipling: Kniha džunglí
 13. Maureen Spurgeon: Vianočné čaro
 14. Julia Donaldson: Princezná Zrkadlenka 1. diel
 15. Harriet Muncaster: Izadora Lunová ide na balet
 16. Lisa Papp: Magdalénka a psík z knižnice
 17. Sita Brahmachari: Červené lístie
 18. Alexandra Kiadó: Zatúlaný sob
 19. Margot Meuselová: Zvedavý vianočný anjelik
 20. Dev Oetty: Nechcem byť žabou
 1. Boris Filan: Káva u Felliniho
 2. Miroslav Musil: Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského
 3. Michal Vaľo: Nebo, peklo, politika
 4. Martin Čičvák: Kukura
 5. Zuzana Drugová: Vianoce na Slovensku
 6. Dušan Kováč: Bratislava 1939 -1945
 7. Svetozar Krno: Nepál v monzúnovom šate
 8. Zora Mintálová- Zubercová: Veľká kniha slovenských Vianoc
 9. Juraj Červenka: Letci z Prešporka
 10. Katarina Hradska: Život v Bratislave 1939-1945
 11. Juraj Kucharík: Bratislava- turistický sprievodca
 12. Mária Tóthová Šimčáková: Som rodič a čo s tým?
 13. Michal Habaj: Objavné cesty stredoveku
 14. Pavel "Hirax" Baričák: Šlabikár šťastia 3. diel
 15. Vojtech Stanek: Sociálna politika
 16. Jarmila Andrejčáková: Petržalka
 17. Ovidius Faust: Príbehy zo starej Bratislavy
 18. Igor Janota: Bratislavské rarity
 19. Daniel Kollár: Najkrajšie pešie prechody
 20. Gustáv Murín: Mafia na Slovensku
 1. Karen Ehman: Pozor na jazyk!
 2. Jiří Bílek: Marie Terezie. Cudná císařovna
 3. Timothy Snyder: Černá zem
 4. Sarah Turner: Nanič mama
 5. Marc Bekoff: Na zvířetech záleží
 6. John Burke: Predstavte si Nebo
 7. Julie Whitaker: Dejiny plné ľudí
 8. Gary Chapman: Digitálne deti
 9. Kamil Janiš: Volný čas senioru
 10. Thomas More: Utópia
 11. James Dobson: Ako vychovávať dievčatá
 12. David Kertzer: Papež a Mussolini
 13. Simon Montefiore: Romanovci
 14. Jennifer Teege: Muj dědeček by mě popravil
 15. Meik Wiking: Malá kniha Hygge
 16. Annette Kolb: Čaro adventu a Vianoc
 17. Giles Moutonet: Môj pes, môj guru
 18. Louise Thomsen Brits: Kniha o hygge
 19. Hanne Egghardt: Muži Márie Terézie
 20. Kamil Rodan: Ženy s korunou
 1. 1

Periodiká na rok 2018

Archív