Nové knihy v knižnici

Najžiadanejšie knihy za august 2017

 1. Dominik Dán: Kožené srdce
 2. Michaela Ducsová Hajduková: Nepriznaná
 3. Vita Jamborová: , Dušan Mrekaj: Sršeň vrahom?
 4. Katarína Ondrejková: Už nemám záujem
 5. Jana Pronská: Janičiarova žena
 6. Dominik Dán: Nežná fatamorgána
 7. Evelin Červienková: Ďalšia, prosím
 8. Jana Benková: Musíme zostať spolu
 9. Roman Kulich: Prekliatie
 10. Václav Neuer: Vražda s pridanou hodnotou 2. diel
 11. Viola Stern-Fischerová a Veronika Homolova Tothova: Mengeleho dievča
 12. Eva Urbaníková: Nakresli mi vietor
 13. Frankie Kozmon: Potkan
 14. Jozef Puškáš: Zlodej duší
 15. Kristína Pavelková: Neobyčajné leto
 16. Vanda Rozenbergova: Muž z jamy a deti z lásky
 17. Tina Van der Holland: Tajomstvo zlatého pokladu
 18. Verona Šikulová: Petrichor
 19. Zuzana Široká: jabloňové lásky
 20. Kristína Farkašová: Stále som mama
 1. Lisa Kleypas: Nemilosrdný magnát
 2. Ava McCarthy: Mŕtve tajomstvo
 3. Camilla Lackberg: Strážca majáka
 4. Gayle Forman: Nehľadaj ma
 5. Michael Hjorth: Nemý svedok
 6. Michael Connelly: Prípad s čiernou skrinkou
 7. Paula Hawkins: Dievča vo vlaku
 8. Jorn Lier Horst: Až na samé dno
 9. Alexandra Oliva: Posledná
 10. Mark Roberts: Krvavá hmla
 11. Jussi Adler-Olsen: Nesmírný. 6. diel
 12. Leila Slimani: Uspávanka
 13. Samuel Bjork: Sova
 14. M.J. Arlidge: Na koho to slovo padne
 15. Michael Guenassia: Valčík stromov a oblohy
 16. Jonas Jonasson: Analfabetka, ktorá vedela počítať
 17. Agnes Martin-Lugand: Ľutujem, nemám čas
 18. Elan Mastai: Dnešok nie je naposledy
 19. Bernard Minier: Tma 3. diel
 20. Kelly Rimmer: Spoznal som ťa bosú
 1. Katarína Kerekesová, K. Moláková, A. Salmela: Mimi a Líza
 2. Dušan Dušek, Duro Balogh: Pištáčik
 3. Gabriela Futová, Viktor Csiba: Lebo musím!
 4. Gabriela Futová, Juraj Martiška : Môj malý zverinec
 5. M.R. Martáková, Vladimir Kral: Kozliatka
 6. Marta Hlušíková: Môj dedko Rýchly šíp
 7. Zuzana Kubašáková: Škriatok v pyžamku a iné
 8. M.R. Martáková, Vladimir Kral: Ako šlo vajce na vandrovku
 9. Jana Šulková: Skús to znovu
 10. Monika Kompaníková: Hlbokomorské rozprávky
 11. Jozef Slovák: Rozprávky pre zvedavé deti, zvieratá a dospelých
 12. Zuzana Šinkovicová: Myšiak Samuel a jeho cesta okolo Slovenska na bicykli
 13. Elena Eleková, Martina Matlovicova: Môj brat nemá brata
 14. Miro Jaroš: Pesničkový neposlušník
 15. Lenka Vymazalová: Netreba sa školy báť
 16. Július Belan: Prihraj, Carlos!
 17. Dana Hlavatá: Zvedavé rozprávky
 18. Ivan Lesay: A-KO-ŽE.
 19. Daniel Pastirčák, Veronika Klímová: Rozprávka o lietajúcej Alžbetke
 20. Mária Števková: Učiť sa mi zachcelo, alebo ako sa naučili zvieratká čítať
 1. Annie M.G. Schmidt: Špinuška
 2. Jeff Kinney: Denník odvážneho bojka 8. diel
 3. Natasha Lowe: Úžasná mágia slečny Mabel
 4. Francesca Simon: Grázlik Gabo
 5. Kate DiCamillo: Raymie Nightingalová
 6. Jeff Kinney: Denník odvážneho bojka 2. diel
 7. Wendy Mass: Za trest trinásťročná
 8. Dev Petty: Nechcem byť žabou
 9. Mechthild Glaser: Strážcovia príbehov
 10. Alexandra Maxeiner: Ja, Milly a tí ostatní
 11. Sara Pennypacker: Klementínka a bláznivý týždeň
 12. Galia Lami Dozo: Raz budem klaunom, baletkou
 13. Jay Asher: Mŕtve dievča neklame
 14. Sita Brahmachari: Červené lístie
 15. Kiera Cass: Siréna
 16. Disney/Pixar: Neskrotná
 17. David Walliams: Babka gaunerka
 18. Tillie Cole: Tisíc chlapčenských bozkov
 19. Disney Enterprises: Ľadové kráľovstvo
 20. Sarah Hawkins: Plachý poník. Zvierací detektívi. 8. diel
 1. Boris Filan: Káva od Felliniho
 2. Martin Čičvák: Kukura
 3. Daniel Kollár, Mária Bizubová: Náučné chodníky. Juhozápad
 4. Pavel " Hirax" Baričák: Šlabikár šťastia 3. diel
 5. Martin Kleibl: Petržalka. Prekvapivý sprievodca mestskou časťou
 6. Boris Filan: Rozhovor s Tigrom
 7. Kamila Kopsová: Ako sa dohovoriť s tigrom
 8. Tomáš Trstenský: Náučné chodníky. Stred a juh
 9. Ovidius Faust: Príbehy zo starej Bratislavy
 10. Marián Gavenda: Fatima. Modlitba a pokánie
 11. Tunde Lengyelová: Život na šľachtickom dvore
 12. Jozef Tancer: Rozviazené jazyky
 13. Juraj Červenka: Letci z Prešporka
 14. Lubos Kacirek, Pavol Tišliar: Petržalka do roku 1918
 15. Ivan Syrový: Môj domáci právnik
 16. kol. : Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch.
 17. Igor Janota: Slávni ľudia v Bratislave
 18. Ladislav Švihran: Kto nám vládol?
 19. Marika Gombitová: Úlomky spomienok
 20. Maria Danthine-Dopjerova: Paríž-moja láska, môj život
 1. Hanne Egghardt: Muži Marie Terezie
 2. Vladimír Liška: Marie Terezie. Záhady a mysteria
 3. John Burke: Predstavte si Nebo
 4. Louise Thomsen Brits: Kniha o hygge
 5. Jiří Bílek: Marie Terezie. Cudna císařovna s hroznou pověstí
 6. Katrin Unterreiner: Habsburkové. Mýty a pravda
 7. Jan Bauer: Ženy s rodu Habsburku
 8. Gary Chapman: Päť jazykov lásky pre muža
 9. Amy Morin: 13 vecí, ktoré psychicky silní ľudia nerobia
 10. Weissensteiner: Dcery Marie Terezie
 11. Carl Alasko: Emoční balast
 12. Kamil Rodan: Ženy s korunkou
 13. Rosemary Sullivan: Stalinova dcera
 14. Victor-Lucien Tapié: Marie Terezie a Evropa
 15. Hanne Egghardt: Deti Marie Terezie. 16 osudov
 16. Iwona Kienzler: Evropa je rodu ženského
 17. Giles Milton: Keď Hitler bral kokain a Leninovi ukradli mozog
 18. Steven Lee Myers: Nový car
 19. Osho: Odvaha
 20. Michail Zygar: Všetci mocní Kremľa
 1. 1

Periodiká na rok 2017

Archív