Výpožičný poriadok Miestnej knižnice Petržalka

                                                                                         Článok 1

                                                                          Všeobecné ustanovenia

V zmysle § 16, ods. 10 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) a zároveň v súlade so zriaďovacou listinou Miestnej knižnice Petržalka z 20.6.1986 v znení dodatku č.1. zo dňa 18.4.1991, dodatku č.2 zo dňa 18.12.2001, dodatku č.3 zo dňa  23.4.2002, dodatku č.4 zo dňa 11.1. 2007 (úplné znenie) a dodatku č.5 zo dňa 10.3.2009  (úplné znenie)

                                                                                        vydávam

tento Výpožičný poriadok Miestnej knižnice Petržalka (ďalej len „výpožičný poriadok“).

                                                                                         Článok 2

                                                             Požičiavanie knižničných dokumentov

1. Občan sa stane čitateľom knižnice zaregistrovaním.

2. Čitateľ sa svojím podpisom na registračnej prihláške zaväzuje plniť ustanovenia tohto Výpožičného poriadku Miestnej knižnice Petržalka (ďalej len ,,výpožičného poriadku“) a vyjadruje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov. Knižnica získava, spracováva a chráni osobné údaje čitateľov v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Záväzným stanoviskom Úradu na ochranu osobných údajov č. 1/2010 z 10.5.2010 o stanovení rozsahu osobných údajov čitateľov, resp. ich zákonných zástupcov, ktoré môžu získavať a spracúvať subjekty tvoriace knižničný systém na účely poskytnutia knižnično-informačných služieb.

3. Knižnica poskytuje výpožičky knižničných dokumentov zo svojho fondu po predložení čitateľského preukazu. O požičaní diela rozhoduje knižnica. Výpožičky sa realizujú v súlade s jej poslaním  a požiadavkami ochrany knižničných fondov.

Preto sa obmedzuje požičiavanie niektorých dokumentov v prípadoch:

    a) nebezpečenstva ich straty alebo poškodenia,

    b) potreby fondov na každodennú prevádzku knižnice (fondy príručnej knižnice),

    c) časti fondov, určených len na prezenčné štúdium,

    d) požičiavanie elektronických kníh.

4. Knižničné dokumenty sa požiči

     a) absenčne  – mimo priestorov knižnice (knihy, časopisy, denníky),

     b) prezenčne – v priestoroch knižnice (knihy z príručných fondov, knihy určené na štúdium iba v knižnici, posledné čísla časopisov a denníkov počas prvého kalendárneho týždňa, a posledné              čísla dvojmesačníkov počas prvého mesiaca),

c) medziknižničnou výpožičnou službou (ďalej len „MVS“) – sprostredkovanie výpožičky    knižničných dokumentov vo forme originálu alebo kópie dokumentu z mimo bratislavskej                      knižnice v Slovenskej republike za dodržiavania podmienok poskytovania medziknižničnej výpožičnej služby medzi knižnicami v Slovenskej republike. V rámci Bratislavy  sa výpožičky                        neuskutočňujú poštou,

     d) elektronicky – elektronické knihy (ďalej len „e-knihy“) cestou on-line katalógu Carmen na knizicapetrzalka.sk.

                                                                                             Článok 3

                                                               Požičanie čítačiek elektronických kníh

1. Knižnica poskytuje službu absenčného a prezenčného požičiavania čítačiek elektronických kníh, ktoré sú jej majetkom a sú v nej zaevidované.

2. Službu absenčného požičiavania čítačiek elektronických kníh realizujú pobočky Vavilovova 26, Prokofievova 5 a Turnianska 10 v zmysle Zmluvy o absenčnej výpožičke čítačky elektronických kníh. Zmluva o absenčnej výpožičke čítačky elektronických kníh stanovuje pravidlá absenčného požičiavania čítačiek, vrátane ich príslušenstva, v podmienkach Miestnej knižnice Petržalka.

3. Službu prezenčného požičiavania  čítačiek elektronických kníh realizujú pobočky Vavilovova 26, Prokofievova 5 a Turnianska 10 v súlade s Pravidlami prezenčnej výpožičky elektronických kníh v podmienkach Miestnej knižnice Petržalka.

                                                                                           Článok 4

                                                                                 Zásady požičiavania

1. Čitateľ si po predložení platného čitateľského preukazu môže:

a) absenčne požičať knižničné dokumenty v príslušnej pobočke knižnice,

b) požičať e-knihy cestou on-line konto registrovaného čitateľa v katalógu Carmen na www.kniznicapetrzalka.sk,

c) absenčne alebo prezenčne požičať čítačku e-kníh na súvisiacich pobočkách knižnice.

2.Výpožičná doba dokumentu pri absenčnom požičiavaní je:

     a) knihy – 31 kalendárnych dní,

     b) knihy (odporúčané a doplnkové čítanie na ZŠ a SŠ) – 14 kalendárnych dní,

c) jednotlivé čísla periodík – 31 kalendárnych dní,

      d) e-knihy – 21 kalendárnych dní, po uplynutí ktorých sa kniha automaticky zablokuje.

3. Knižnica môže, okrem výpožičky e-kníh, stanoviť aj kratšiu výpožičnú dobu, prípadne vyžiadať vrátenie výpožičky pred uplynutím stanovenej výpožičnej lehoty.

4. Posledné, najnovšie číslo periodika sa vypožičiava počas prvého týždňa prezenčne, aby bolo k dispozícii každému čitateľovi. Po uplynutí týždňa môže byť periodikum požičiavané absenčne podľa odseku 2, písmena c) tohto článku.

5. Výpožičnú dobu, s výnimkou e-kníh, možno predĺžiť, ak o to čitateľ požiada osobne, telefonicky alebo  mailom pred uplynutím výpožičnej doby, najviac však dvakrát. Predĺženie nie je možné, ak má čitateľ priestupky (nezaplatené upomienky, načas nevrátené výpožičky) alebo si dokument rezervoval, príp. objednal  iný čitateľ.

6. Čitateľ môže mať súčasne absenčne vypožičaných najviac 8 kníh, 6 časopisov na jednom pracovisku (pobočke) a 2 e-knihy cez online konto registrovaného čitateľa v katalógu Carmen. Maximálny počet výpožičiek na jedného čitateľa v celej knižnici nesmie prekročiť 20 dokumentov.  Knižnica si prostredníctvom zodpovedného knihovníka na pracovisku vyhradzuje právo rozhodnúť o konečnom počte vypožičaných dokumentov.

7. Ak je požadovaný knižničný dokument vypožičaný, môže si ho čitateľ rezervovať:

    a) elektronicky cez svoje konto v on-line katalógu na našej webovej stránke  www.kniznicapetrzalka.sk

    b)  osobne

    c)  telefonicky

    d)  mailom.  

Knižnica upovedomí e-mailom  alebo poštou čitateľa o pripravenosti rezervovaného dokumentu. Rezervovaný dokument sa odkladá na päť pracovných dní. Rezervácia je služba a je spoplatnená podľa platného Cenníka služieb a poplatkov Miestnej knižnice Petržalka.

8. Ak je požadovaný knižničný dokument dostupný v danom čase na pobočke, čitateľ si ho môže objednať elektronicky cez svoje konto v on-line katalógu na  www.kniznicapetrzalka.sk. Objednávka je pripravená pre čitateľa do 24 hodín. Objednaný dokument sa odkladá na tri pracovné dni od prijatia objednávky. Objednávka je bezplatná služba. Knižnica neposiela oznámenie o pripravenom dokumente.

9. Počas výpožičky čitateľ chráni dokument pred poškodením.

10. Čitateľ vracia vypožičaný knižničný dokument priamo knihovníkovi na pobočke, kde si ho vypožičal alebo môže využiť bibliobox na pobočke Rovniankova 3.

                                                                                      Článok 5

                                                                         Evidencia výpožičiek

1. Knižnica vedie na každej pobočke samostatne evidenciu vypožičaných knižničných dokumentov tak, aby bola zaručená preukázateľnosť ich vypožičania konkrétnemu čitateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.

2. Evidenciu vypožičaných dokumentov realizuje každá pobočka  elektronicky do výpožičného protokolu  knižničného systému Clavius.

                                                                                     Článok 6

                                                    Poškodenie a strata vypožičaného dokumentu

1. Čitateľ je povinný vrátiť vypožičaný knižničný dokument v takom stave, v akom si ho v knižnici prevzal.

2. Čitateľ si knižničný dokument pri jeho vypožičaní prezrie a nedostatky ihneď oznámi zodpovednému knihovníkovi pobočky. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za zistené poškodenia a hradí všetky náklady, ktoré knižnici v súvislosti s poškodením dokumentu vznikli.

3. Ak knižnica požičiava poškodený dokument, urobí o tom záznam pri výpožičke a príslušne označí dokument.

4. Pri poškodení alebo strate vypožičaného knižničného dokumentu je čitateľ povinný v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka nahradiť knižnici vzniknutú škodu:

     a)   vrátením toho istého titulu,

     b)   kópiou titulu,

     c)   nahradenie iným dokumentom, ktorý určí knižnica,

     d) finančne uhradiť aktuálnu, resp. kvalifikovane odhadnutú hodnotu starého,   v súčasnosti nevydávaného dokumentu,

      e) uhradením manipulačného a sankčného poplatku za znemožnenie knižnici   vypožičiavania dokumentu podľa Cenníka služieb a poplatkov Miestnej knižnice Petržalka.

5. Spôsob náhrady a lehotu, do ktorej má čitateľ nahradiť škodu, určuje knižnica.

6. Do vyriešenia spôsobu náhrady škody a uhradenia pohľadávky si knižnica vyhradzuje právo pozastaviť čitateľovi všetky služby.

                                                                                      Článok 7

                                                             Vymáhanie nevrátených výpožičiek

1. Ak čitateľ nevráti vypožičaný knižničný dokument v určenom termíne 31 dní od stanovania výpožičky, knižnica posiela prvú upomienku. Následne, vždy po uplynutí ďalšej 31 dňovej lehoty, posiela knižnica druhú a tretiu  upomienku poštou formou korešpondenčného lístka.

2. Knižnica posiela prvú upomienku mailom, ak tento kontaktný údaj čitateľ na svojej prihláške vyplní, v opačnom prípade je doručená aj prvá upomienka poštou na korešpondenčnom lístku.

3. Po zaslaní druhej písomnej upomienky má čitateľ až do vyrovnania si záväzkov voči knižnici poskytovanie ďalších služieb pozastavené.

4. Knižnica po zaslaní troch upomienok posiela poštou štvrtú, riaditeľskú upomienku. Upomienky sú spoplatnené podľa Cenníka služieb a poplatkov Miestnej knižnice Petržalka.

5. Za prekročenie výpožičnej doby vzniká povinnosť zaplatiť poplatok z omeškania (pozri cenník služieb a poplatkov). Knižnica vydá čitateľovi o zaplatení poplatku doklad.

6. Ak čitateľ nevráti vypožičaný dokument ani po riaditeľskej upomienke do jedného mesiaca, vymáhanie dokumentu pokračuje súdnou cestou na náklady čitateľa.

                                                                                   Článok 8

                                                             Medziknižničná výpožičná služba

1. Na požiadanie čitateľa zabezpečuje pobočka odbornej a cudzojazyčnej literatúry, Vavilovova 26,  vypožičanie knižničného dokumentu, ktorý nemá vo svojom fonde  a nemá ho žiadna iná knižnica . v Bratislave, z inej knižnice v Slovenskej republike prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (ďalej len „MVS“). Knižnica ju sprístupní za podmienok stanovených požičiavajúcou knižnicou. O prípadné predĺženie výpožičnej lehoty treba požiadať aspoň týždeň pred jej uplynutím.

2. Knižnica poskytne MVS inej knižnici v Slovenskej republike, pričom si vyhradzuje ako podmienku výpožičky jej prezenčné štúdium pri odbornej literatúre, ak má vo svojom fonde iba jeden exemplár daného titulu.

3. Čitateľ zaplatí za poskytnutie  MVS manipulačný poplatok v zmysle cenníka služieb a poplatkov

                                                                                   Článok 9

                                                              Poriadok v knižnici a čitárňach

1. Prístup do knižnice a čitárenského priestoru je možný po predložení platného preukazu čitateľa.

2. Študovne, čitárne  alebo vyhradené za týmto účelom časti pobočiek slúžia na prezenčné štúdium knižničných dokumentov a prezenčné použitie čítačiek e-kníh. Čitateľ má právo využívať pri štúdiu:

     a) knižničné dokumenty určené na prezenčné štúdium,

     b) knižničné dokumenty objednané prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby,

     c) počítače, internet,  službu WI-FI s použitím vlastného prenosného počítača typu notebook alebo tablet, iPad.

3. Čitateľ má voľný prístup k príručnému fondu a vyloženým aktuálnym časopisom a denníkom. Po preštudovaní ich vráti na pôvodné miesto.

4. Čitateľ je v knižnici povinný riadiť sa pokynmi zamestnanca knižnice (knihovníka) knižnice a správať sa ohľaduplne k ostatným čitateľom.

5. V knižnici nie je dovolené používanie mobilného telefónu.

6. V knižnici nie je dovolené konzumovať potraviny a nápoje.

7. Za veci odložené mimo vyhradeného miesta, za cenné predmety odložené v kabátoch, taškách a podobne, knižnica nezodpovedá.

8. Čitateľ nesmie poškodzovať zariadenie študovne alebo čitárne a vypožičané dokumenty.

9. Z dokumentov knižnice si čitateľ môže dať vytlačiť, skopírovať alebo zoskenovať časti dokumentov za predpokladu rešpektovania zákona o autorských právach v zmysle Cenníka služieb a poplatkov Miestnej knižnice Petržalka.

10. Dokumenty v príručných fondoch študovní a čitárne sú určené len na prezenčné štúdium. Vo výnimočných prípadoch, v dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov môže povoliť ich absenčnú výpožičku riaditeľ knižnice alebo zodpovedný zamestnanec poverený riaditeľom. Ak čitateľ nevráti vypožičaný dokument zo študovne alebo čitárne v stanovenom termíne, bude toto porušenie sankcionované poplatkami vo výške riaditeľskej upomienky.

                                                                                         Článok 10

                                                                                Elektronické služby

1. Knižnica poskytuje internetové služby bezplatne 60 minúť denne všetkým používateľom s platným čitateľským preukazom  podľa cenníka služieb a poplatkov.

2. Používateľ elektronických služieb má možnosť si žiadaný textový súbor vytlačiť za poplatok  podľa platného cenníka.

3. Používateľ elektronických služieb nesmie použiť vlastné prenosné dátové médium (napr.: USB kľúč, CD, DVD).

4. Používateľ má možnosť využívať v priestoroch knižnice nasledovné elektronické služby:

      a) prehliadanie webových stránok,

      b) elektronickú poštu,

      c) textový a tabuľkový editor,

5. Používateľ je povinný:

a) dodržiavať tento výpožiční  poriadok  a ďalšie pokyny zamestnancov knižnice,

       b) po ukončení práce zatvoriť všetky otvorené aplikácie, počítač a monitor nevypínať,

       c) neodkladne nahlásiť prípadné zistené poruchy na technickom, programovom, inštalačnom a elektrickom vybavení počítačov, príslušenstva a zariadení (počítač, tlačiareň),

       d) šetrne a ohľaduplne zaobchádzať s inventárom,

       e) dodržiavať pri práci základné hygienické pravidlá, dbať o svoju čistotu a čistotu prostredia, po ukončení práce upraviť priestor.

6. Pri používaní počítača a internetu je zakázané prezeranie webových stránok, ktoré propagujú násilie, rasovú a náboženskú neznášanlivosť, pornografiu a fašizmus.

 

                                                                                   Článok 11

                                                     Požičiavanie čítačiek elektronických kníh

1. Čítačky elektronických kníh (ďalej len „čítačky e-kníh“) sú majetkom knižnice a sú evidované a pobočkách Vavilovova 26, Prokofievova 5 a Turnianska 10.

2. Čítačky e-kníh, vrátane ich príslušenstva,  sa požičiavajú absenčne na dobu 21 dní bez možnosti predĺženia a tiež prezenčne na danej pobočke.

3. Čítačku e-kníh si môžu požičať len čitatelia registrovaní v automatizovanom systéme knižnice s platnou registráciou na jeden rok a s vysporiadanými záväzkami voči knižnici.

4. Požičiavanie čítačiek e-kníh sa realizuje na základe Zmluvy o absenčnej výpožičke čítačky elektronických kníh a Pravidiel prezenčnej výpožičky čítačky e-kníh, ktoré vymedzujú zásady a postupy ich požičiavania.

5. Čitateľ je povinný pri požičiavaní a vracaní čítačky e-kníh preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom.

6. Čitateľ je povinný zaobchádzať s čítačkou e-kníh podľa pokynov knihovníka a priloženého návodu.

7. Pred požičaním čítačky e-kníh knihovník povinne skontroluje pred čitateľom jej funkčnosť a dobitie batérie, čítačka sa požičiava vždy nabitá.

8. Čítačka e-kníh sa vracia vždy nabitá a s vymazanými poznámkami. Ak tomu tak nie je, musí čitateľ počkať, kým ju knihovník nabije a skontroluje jej funkčnosť.

9. V prípade poškodenia, znefunkčnenia alebo straty čítačky alebo jej príslušenstva je čitateľ povinný uhradiť vzniknutú škodu, t.j. doplatiť sumu kaucie do výšky maloobchodnej ceny čítačky a jej príslušenstva.

10. Pri vracaní čítačky e-kníh vydá knihovník čitateľovi potvrdenie o tom, že čítačka bola vrátená v poriadku a zároveň mu vráti kauciu, čo sa zaeviduje do elektronického systému knižnice a čitateľského konta.

                                                                                    Článok 12

                                                                         Záverečné ustanovenia

1. Výnimky z tohto výpožičného poriadku povoľuje riaditeľka knižnice alebo ňou poverený zamestnanec.

2. Ak čitateľ knižnice poruší ustanovenia tohto výpožičného poriadku závažným spôsobom, zamestnanec knižnice (knihovník) na to upozorní priamu  nadriadenú vedúcu útvaru knižnično-informačných služieb a spíše o udalosti záznam. V prípade opätovného porušenia rozhodne riaditeľka knižnice na návrh vedúcej útvaru knižnično-informačných služieb o zbavení čitateľa dočasného alebo trvalého členstva v knižnici (odobratie preukazu) a o zakáže jeho vstup na všetky pracoviská knižnice. Podobne sa postupuje v prípade používateľov a návštevníkov knižnice.

3. V prípade potreby je knižnica oprávnená riešiť správanie čitateľa, používateľa či návštevníka v súčinnosti s Mestskou políciou Bratislava alebo s Policajným zborom Slovenskej republiky.

4. Súčasťou tohto Výpožičného poriadku Miestnej knižnice Petržalka je Cenník služieb a poplatkov Miestnej knižnice Petržalka.

5. Týmto sa ruší  platnosť doterajšieho Výpožičného poriadku Miestnej knižnice Petržalka zo dňa 13. marca 2015.

6. Tento Výpožičný poriadok Miestnej knižnice Petržalka nadobúda účinnosť dňa 19. septembra 2016.

 

V Bratislave dňa 9. septembra 2016.  

 

PhDr. Katarína Bergerová

            riaditeľka

Miestnej knižnice Petržalka