Komu je služba určená

Miestna Knižnica Petržalka ponúka uvedenú službu

 

  • jednotlivcom – individuálnym čitateľom bez rozdielu veku, ktorí preukážu, že ktorí nie sú schopní čítať štandardné tlačené materiály z dôvodu zrakového postihnutia, telesných obmedzení, organických disfunkcií alebo iných obmedzení (napríklad obmedzení potvrdených všeobecným lekárom, detským alebo klinickým psychológom, ako sú porucha pozornosti, Aspergerov syndróm, autizmus a pod.).

 

  • právnickým osobám – materským škola, základnym škola, špeciálnym základným školám, denným stacionárom, domovom sociálnych služieb, denným centrám pre seniorov, materským centrám a iným zariadeniam pôsobiacim v Petržalke, ktoré majú vo svojom zameraní prácu so znevýhodnenými, handicapovanými osobami. V takomto prípade nám zariadenie v osobe štatutára podpíše Čestné prehlásenie právnickej osoby , na ktorom sa zaviaže využívať audiofond Knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči výhradne a len pri práci s handicapovanými osobami a nebude ho rozširovať a zneužívať na privátne účely.

 

Detailné informácie o poskytovanej službe a preverenie nároku jednotlivca alebo právnickej osoby získate na e-mailovom kontakte:metodika@kniznicapetrzalka.sk.