Postup a tlačivá

Základné informácie pre záujemcov o novú službu:

 

Tlačivá potrebné ku registrácii

 1. Preukaz ZŤP prefotený z oboch strán alebo potvrdenie od lekára o neschopnosti čítať štandardné tlačené materiály
 2. Prihláška čitateľa do Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (dodá knihovník po registrácii do knižnice)
 3. Čestné vyhlásenie čitateľa (dodá knihovník po registrácii do digitálnej knižnice)
 4. Čestné prehlásenie právnickej osoby

 

Registrácia nového čitateľa

 • S potvrdením od lekára a prefoteným preukazom ZŤP príde záujemca na pobočku (Prokofievova 5, Vavilovova 26), potvrdí svojím podpisom informovaný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov.
 • Pracovník pobočky knižnice  záujemcu zaregistruje ako čitateľa Miestnej knižnice Petržalka a zároveň mu ponúkne možnosť asistovať pri registrácii do Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči.
 • Pracovník pobočky naskenuje potvrdenie a preukaz ZŤP a prepošle ho spolu s ostatnými potrebnými dokumentami na e-mail levočskej knižnice.
 • Po splnení týchto dvoch podmienok je nutné počkať na akceptáciu a schválenie registrácie žiadateľa o využívanie audio fondu, ktorá mu príde na jeho osobný mail, ktorý čitateľ poskytol a vyplnil pri registrácii.
 • Ak bude čitateľ pri sťahovaní súborov potrebovať konzultáciu, bude mu k dispozícii knihovník.
 • Dospelý čitateľ, ak spĺňa podmienku registrácie a využívania služby dvoch partnerských knižníc (Miestna knižnica Petržalka a Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči), platí celkový poplatok 5 € na celý rok.
 • Dieťa do 15 rokov pri splnení podmienky registrácie uhradí poplatok sumu 2 € na celý rok.

 

Registrácia čitateľa už registrovaného v Miestnej knižnici Petržalka

 • Ak už registrovaný čitateľ prejaví záujem o novú službu, vytlačí mu knižnica formulár Potvrdenie vydané na žiadosť pacienta, o tom, že čitateľ nie je schopný čítať štandardné tlačené materiály z dôvody postihnutia, obmedzení, alebo iných disfunkcií, ktorý si dá potvrdiť súvisiacemu odborníkovi.
 • potvrdením od lekára (odborníka) sa čitateľ vráti na pobočku (Prokofievova 5, Vavilovova 24 a Turnianska 10). Čitateľ na pobočke potvrdí svojim podpisom informovaný súhlas zo spracovaním jeho osobných údajov.
 • Pracovník pobočky knižnice  ponúkne záujemcovi možnosť asistovať pri registrácii do Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči.
 • Pracovník pobočky naskenuje potvrdenie a preukaz ZŤP a prepošle ho spolu s ostatnými potrebnými dokumentami na e-mail levočskej knižnice.
 • Po splnení týchto dvoch podmienok je nutné počkať na akceptáciu a schválenie registrácie žiadateľa o využívanie audiofondu, ktorá mu príde na jeho osobný mail, ktorý čitateľ poskytol a vyplnil pri registrácii.
 • Ak bude čitateľ pri sťahovaní súborov potrebovať konzultáciu, bude mu k dispozícii  knihovníčk.
 • Dospelý čitateľ, ak spĺňa podmienku registrácie a využívania služby dvoch partnerských knižníc (Miestna knižnica Petržalka a Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči), platí celkový poplatok 5 € na celý rok.
 • Dieťa do 15 rokov pri splnení podmienky registrácie uhradí poplatok sumu 2 € na celý rok.

Právnická osoba

 •  Právnická osoba (materská škola, základná škola, špeciálna základná škola, denný stacionár, domov sociálnych služieb, denné centrum pre seniorov, materské centrum a iné), musí Mietsnej knižnici Petržalka doložiť Čestné prehlásenie právnickej osoby , na ktorom bude uvedený podpis štatutára,  pečiatka organizácie a zoznam poverených zamestnancov danej organizácie. Tieto poverené osoby, majú oprávnenie využívať audiofond Knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči,  iba pri práci s ľuďmi s handicapom a nebudú ho rozširovať alebo zneužívať pre privátne účely.