Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2019 – 30. ročník literárnej súťaže

Pre dospelých Pre mládež

MIESTNA KNIŽNICA PETRŽALKA,  KUTLĺKOVA 17,  851 02 BRATISLAVA

 Š T A T Ú T

30. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2019

 I.

 1. Vyhlasovateľom, organizátorom a garantom súťaže je Miestna knižnica Petržalka.
 2. Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca ešte nebola publikovaná ani ocenená na inej literárnej súťaži.
 3. Témy súťažných prác sú ľubovoľné. Osobitne budú hodnotené a ocenené literárne práce o Petržalke.

II.

 1. Literárna porota bude hodnotiť práce v literárnych kategóriách:
 • poézia
 • próza
 1. Cena riaditeľky Miestnej knižnice Petržalka môže byť udelená literárnym prácam o Petržalke.
 2. Súťažné práce budú rozdelené do týchto vekových kategórií:
 •  veková kategória – žiaci 1. stupňa základných škôl (3.– 5.ročník)
 •  veková kategória – žiaci 2. stupňa základných škôl (6. –9. ročník)
 •  veková kategória – študenti stredných škôl a mládež do 20 rokov
 •  veková kategória – dospelí nad 20 rokov
 1. Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ a ktorá navrhuje udelenie cien v každej vekovej a literárnej kategórii.
 1. Autori ocenených prác budú odmenení.

 

III.

 1. Do súťaže budú prijaté len pôvodné vlastné práce, ktoré doteraz neboli publikované a neboli prihlásené do predchádzajúcich ročníkov súťaže.
 2. Prihlásené práce nesmú autori publikovať až do dňa vyhlásenia oficiálnych výsledkov súťaže.
 3. Rozsah prác:
 • v poézii jedna báseň alebo súbor básní v maximálnom rozsahu spolu 90 veršov (pri básňach v próze maximálne 3 normostrany = 5 400 znakov vrátene medzier).
 • v próze jedna próza alebo súbor próz v maximálnom rozsahu spolu 10 normostrán (18 000 znakov vrátane medzier).

4. Práce, ktoré nespĺňajú podmienky, nebudú zaradené do súťaže.

 

IV.

 1. Práce v jazyku slovenskom treba poslať v 3 exemplároch mailom na nemethova@kniznicapetrzalka.sk alebo poštou na adresu Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, zn. PSFU 2019

          Termín uzávierky súťaže:  15. jún 2019

          Poznámka: každý exemplár súťažnej práce musí byť označený menom a adresou              autora.

 1. Súčasťou štatútu súťaže je aj prihláška, ktorú treba zaslať vyplnenú v úplnosti spolu so súťažnými prácami.
 2. Odoslaním prihlášky dávate súhlas so spracovaním a zverejnením vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 a so zverejnením  vášho autorského príspevku na stránke vyhlasovateľa súťaže- Miestnej knižnice Petržalka. Zároveň beriete na vedomie,  že v zmysle zákona môžete ako dotknutá osoba váš súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek  odvolať.
 3. Odoslaním prihlášky potvrdzujete, že ak máte menej ako 16 rokov, požiadali (a) ste vášho  zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

 

 V.

 1. Súťažné práce sa nevracajú. Autorský príspevok autorovi vrátime na písomné alebo telefonické vyžiadanie.
 2. Ocenené práce budú uverejnené na webovej stránke Miestnej knižnice Petržalka. Publikovanie nebude honorované.
 3. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v mesiaci október 2019 a budú naň písomne pozvaní ohodnotení súťažiaci.

 

V Bratislave 15.2.2019

 

PhDr. Katarína Bergerová

riaditeľka

Miestnej knižnice Petržalka

 

Informácie a kontakty:

www.kniznicapetrzalka.sk

Mgr. Viera Némethová, vedúca ÚKIS a metodiky, č. tel. 02/62 52 01 89, nemethova@kniznicapetrzalka.sk

Mgr. Ivana Tinesová, sekretariát riaditeľky, tel. č.: 02/62 25 02 32 sekretariat@kniznicapetrzalka.sk

 

Iné projekty

 • Čo je domov?

  Charakteristika projektu: Domov všetci máme, ale čo keby sme oň jedného dňa prišli? Čo alebo kto pre nás domov znamená?…

 • Pristátie na Mesiaci

  Charakteristika:  Ľudské telo je sformované na život na Zemi. Mesiac  odjakživa priťahoval pozornosť ľudí k nočnej oblohe a hviezdam. Hoci bol prvým…

 • Dokonči príbeh

  Stretnutia zamerané na samostatnú tvorivú činnosť, rozvíjanie kreativity, fantázie a umeleckých zručností. Čítanie príbehu bez jeho konca, individuálne dokončenie príbehu…