Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2020 – 31. ročník literárnej súťaže

Pre dospelých Pre mládež

MIESTNA KNIŽNICA PETRŽALKA,  KUTLĺKOVA 17,  851 02 BRATISLAVA

 

Š T A T Ú T

 

31. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov

 

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2020

 

I.

 

 1. Vyhlasovateľom, organizátorom a garantom súťaže je Miestna knižnica Petržalka.

 

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca ešte nebola publikovaná ani ocenená na inej literárnej súťaži.

 

 1. Témy súťažných prác sú ľubovoľné. Osobitne budú hodnotené a ocenené literárne práce o Petržalke.

 

II.

 

 1. Literárna porota bude hodnotiť práce v literárnych kategóriách:
 2. poézia
 3. próza

 

 1. Cena riaditeľky Miestnej knižnice Petržalka môže byť udelená literárnym prácam o Petržalke.

 

 

 1. Súťažné práce budú rozdelené do týchto vekových kategórií:

veková kategória – žiaci 1. stupňa základných škôl (3.– 5.ročník)

veková kategória – žiaci 2. stupňa základných škôl (6. –9. ročník)

veková kategória – študenti stredných škôl a mládež do 20 rokov

veková kategória – dospelí nad 20 rokov

 

 

 1. Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ a ktorá navrhuje udelenie cien v každej vekovej a literárnej kategórii.

 

 1. Autori ocenených prác budú odmenení.

 

III.

 1. Do súťaže budú prijaté len pôvodné vlastné práce, ktoré doteraz neboli publikované a neboli prihlásené do predchádzajúcich ročníkov súťaže.

 

 1. Prihlásené práce nesmú autori publikovať až do dňa vyhlásenia oficiálnych výsledkov súťaže.

 

 1. Rozsah prác:  a)v poézii jedna báseň alebo súbor básní v maximálnom rozsahu spolu 90 veršov (pri básňach v próze maximálne 3 normostrany = 5 400 znakov vrátene medzier). b) próze jedna próza alebo súbor próz v maximálnom rozsahu spolu 10 normostrán (18 000 znakov vrátane medzier).

 

 1. Práce, ktoré nespĺňajú podmienky, nebudú zaradené do súťaže.

 

 

IV.

 

 1. Práce v jazyku slovenskom treba poslať v 3 exemplároch mailom na nemethova@kniznicapetrzalka.sk alebo v 3 exemplároch poštou na adresu Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, zn. PSFU 2020

 

 Termín uzávierky súťaže:  15. jún 2020

 

Poznámka: každý exemplár súťažnej práce musí byť označený menom a adresou  autora.

 

 1. Súčasťou štatútu súťaže je aj prihláška, ktorú treba zaslať vyplnenú v úplnosti spolu so súťažnými prácami.

 

 1. Odoslaním prihlášky autor/ka dáva súhlas so spracovaním a zverejením svojich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 a so zverejnením  vlastného autorského príspevku na stránke vyhlasovateľa súťaže- Miestnej knižnice Petržalka.

 

 1. Autor/ka bol(a) bol/a poučený(á), že v zmysle vyššie citovaného zákona môžu ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov.

 

 1. Odoslaním prihlášky si je autor/ka vedomý, že v prípade, ak má menej ako 16 rokov, požiada svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

 

 

V.

 

 1. Súťažné práce sa nevracajú. Autorský príspevok autorovi vrátime na písomné alebo telefonické vyžiadanie.

 

 1. Ocenené práce budú uverejnené na webovej stránke Miestnej knižnice Petržalka.  Publikovanie nebude honorované.

 

 1. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 9. októbra 2020 a budú naň písomne pozvaní ohodnotení súťažiaci.

 

V Bratislave 14.2.2020

PhDr. Katarína Bergerová

riaditeľka                                                                                                                                                                                                                                     Miestnej knižnice Petržalka

 

Informácie a kontakty:

www.kniznicapetrzalka.sk

 

Mgr. Viera Némethová, vedúca ÚKIS a metodiky, č. tel. 02/62 52 01 89,                                          nemethova@kniznicapetrzalka.sk

Deana Tásaryová, sekretariát riaditeľky, tel. č.: 02/62 25 02 32 sekretariat@kniznicapetrzalka.sk

 

PSFU 2020 prihláška do súťaže:

Miestna knižnica Petržalka,  Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
 P R I H L Á Š K A

do 31. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka  2020

 

Prihlasujem sa do celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov PSFU 2020

 

Literárny druh: poézia, próza – vypísať slovom

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Meno a priezvisko: …………………………………………………………………………………………………..

 

Dátum narodenia: …………………………………

 

Poštová adresa: ………………………………………………………………………………………………………

 

E-mail: …………………………………………………

 

Tel. číslo:  …………………………………………….

 

Názov práce/prác:  ………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Celkový počet súťažných prác: …………………

 

Vyplnia len žiaci a študenti :

 

Škola / názov školy, adresa, PSČ/ ………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Trieda: …………………………………………………………………………………………………

 

Kategória: ……………………………

 

Súťažiaci/ zákonný zástupca vyjadruje svojím podpisom súhlas so spracovaním osobných údajov vyhlasovateľovi súťaže v zmysle Zákona č. 18/2018  o ochrane osobných údajov.

Ocenené literárne práce a prihlášky budú  v zmysle štatútu súťaže archivované v archíve Miestnej knižnice Petržalka.

Ocenené práce budú archivované, po skončení účelu spracovania ( vyhodnotenia súťaže)budú v zmysle platnej legislatívy skartované. Na požiadanie budú literárne práce  vrátené autorovi.

 

 

 • So štatútom súťaže som oboznámený /á/ a súhlasím s ním.
 • Súhlasím s vyhotením fotodokumentácie z vyhodnotenia a sprievodného programu PSFU2019, ktorá bude zverejnená na webovej stránke Miestnbej knižnice Petržalka a na stránkach, ktoré knižnica využíva na sociálnych sieťach – Facebook a Instagram
 • Súhlasím so zverejnením mojej ocenenej práce na webovej stránke Miestnej knižnice Petržalka

 

 

Podpis súťažiaceho : ……………………………………………………………………………………………….

 

Podpis zákonného zástupcu: …………………………………………………………………………………….

 

Dátum: ……………………………

 

Iné projekty