Slovenská knižnica pre nevidiacich | #petrzalkapomaha

Spolupráca so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Miestna knižnica Petržalka ponúka vďaka spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SKN) jedinečnú možnosť knižných zážitkov aj čitateľom a čitateľkám, ktorí nie sú schopní čítať štandardné materiály z dôvodu zrakového postihnutia, telesných obmedzení, organických disfunkcií či iných obmedzení. K dispozícii majú knižničný fond SKN v podobe audiokníh; digitálnu fonotéku SKN, kde sa nachádzajú prevažne zdigitalizované platne a portál RTVS Dokorán, kde sa nachádza archív filmov so špeciálnou zvukovou stopou.

Pomoc s registráciou a používaním služieb Slovenskej knižnice pre nevidiacich v prípade záujmu našim znevýhodneným čitateľom veľmi radi poskytnú naši špeciálne vyškolení knihovníci a knihovníčky na pobočkách petržalskej knižnice Prokofievova 5, Vavilovova 24 a Turnianska 10.

Miestna Knižnica Petržalka ponúka uvedenú službu

 • jednotlivcom – individuálnym čitateľom bez rozdielu veku, ktorí preukážu, že ktorí nie sú schopní čítať štandardné tlačené materiály z dôvodu zrakového postihnutia, telesných obmedzení, organických disfunkcií alebo iných obmedzení (napríklad obmedzení potvrdených všeobecným lekárom, detským alebo klinickým psychológom, ako sú porucha pozornosti, Aspergerov syndróm, autizmus a pod.).
 • právnickým osobám – materským škola, základnym škola, špeciálnym základným školám, denným stacionárom, domovom sociálnych služieb, denným centrám pre seniorov, materským centrám a iným zariadeniam pôsobiacim v Petržalke, ktoré majú vo svojom zameraní prácu so znevýhodnenými, handicapovanými osobami. V takomto prípade nám zariadenie v osobe štatutára podpíše Čestné prehlásenie právnickej osoby, na ktorom sa zaviaže využívať audiofond Knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči výhradne a len pri práci s handicapovanými osobami a nebude ho rozširovať a zneužívať na privátne účely.

Detailné informácie o poskytovanej službe a preverenie nároku jednotlivca alebo právnickej osoby získate na e-mailovom kontakte: metodika@kniznicapetrzalka.sk.

Základné informácie pre záujemcov o novú službu

Tlačivá potrebné ku registrácii

 1. Preukaz ZŤP prefotený z oboch strán alebo potvrdenie od lekára o neschopnosti čítať štandardné tlačené materiály
 2. Prihláška čitateľa do Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (dodá knihovník po registrácii do knižnice)
 3. Čestné vyhlásenie čitateľa (dodá knihovník po registrácii do digitálnej knižnice)
 4. Čestné prehlásenie právnickej osoby

Registrácia nového čitateľa

 • S potvrdením od lekára a prefoteným preukazom ZŤP príde záujemca na pobočku (Prokofievova 5, Vavilovova 26), potvrdí svojím podpisom informovaný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov.
 • Pracovník pobočky knižnice  záujemcu zaregistruje ako čitateľa Miestnej knižnice Petržalka a zároveň mu ponúkne možnosť asistovať pri registrácii do Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči.
 • Pracovník pobočky naskenuje potvrdenie a preukaz ZŤP a prepošle ho spolu s ostatnými potrebnými dokumentami na e-mail levočskej knižnice.
 • Po splnení týchto dvoch podmienok je nutné počkať na akceptáciu a schválenie registrácie žiadateľa o využívanie audio fondu, ktorá mu príde na jeho osobný mail, ktorý čitateľ poskytol a vyplnil pri registrácii.
 • Ak bude čitateľ pri sťahovaní súborov potrebovať konzultáciu, bude mu k dispozícii knihovník.
 • Dospelý čitateľ, ak spĺňa podmienku registrácie a využívania služby dvoch partnerských knižníc (Miestna knižnica Petržalka a Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči), platí celkový poplatok 5 € na celý rok.
 • Dieťa do 15 rokov pri splnení podmienky registrácie uhradí poplatok sumu 2 € na celý rok.

Registrácia čitateľa už registrovaného v Miestnej knižnici Petržalka

 • Ak už registrovaný čitateľ prejaví záujem o novú službu, vytlačí mu knižnica formulár Potvrdenie vydané na žiadosť pacienta, o tom, že čitateľ nie je schopný čítať štandardné tlačené materiály z dôvody postihnutia, obmedzení, alebo iných disfunkcií, ktorý si dá potvrdiť súvisiacemu odborníkovi.
 • potvrdením od lekára (odborníka) sa čitateľ vráti na pobočku (Prokofievova 5, Vavilovova 24 a Turnianska 10). Čitateľ na pobočke potvrdí svojim podpisom informovaný súhlas zo spracovaním jeho osobných údajov.
 • Pracovník pobočky knižnice  ponúkne záujemcovi možnosť asistovať pri registrácii do Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči.
 • Pracovník pobočky naskenuje potvrdenie a preukaz ZŤP a prepošle ho spolu s ostatnými potrebnými dokumentami na e-mail levočskej knižnice.
 • Po splnení týchto dvoch podmienok je nutné počkať na akceptáciu a schválenie registrácie žiadateľa o využívanie audiofondu, ktorá mu príde na jeho osobný mail, ktorý čitateľ poskytol a vyplnil pri registrácii.
 • Ak bude čitateľ pri sťahovaní súborov potrebovať konzultáciu, bude mu k dispozícii  knihovníčk.
 • Dospelý čitateľ, ak spĺňa podmienku registrácie a využívania služby dvoch partnerských knižníc (Miestna knižnica Petržalka a Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči), platí celkový poplatok 5 € na celý rok.
 • Dieťa do 15 rokov pri splnení podmienky registrácie uhradí poplatok sumu 2 € na celý rok.

Právnická osoba

 • Právnická osoba (materská škola, základná škola, špeciálna základná škola, denný stacionár, domov sociálnych služieb, denné centrum pre seniorov, materské centrum a iné), musí Mietsnej knižnici Petržalka doložiť Čestné prehlásenie právnickej osoby, na ktorom bude uvedený podpis štatutára,  pečiatka organizácie a zoznam poverených zamestnancov danej organizácie. Tieto poverené osoby, majú oprávnenie využívať audiofond Knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči,  iba pri práci s ľuďmi s handicapom a nebudú ho rozširovať alebo zneužívať pre privátne účely.