Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka 2023-2029

Legislatívne a metodické pozadie spracovania 

Strategický dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2023-2029 (ďalej aj ako „PHRSR Petržalka“) je vypracovaný v zmysle § 8 Zákon č. 539/2008
Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Dokument je spracovaný aj v súlade
s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií schválnej uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017 a Metodikou tvorby PHRSR 2020, verzia: 1.0.3, január 2020.
V zmysle Čl. 18, ods. 4, písmeno n) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky v znení dodatkov č. 1 až 20
je miestnemu zastupiteľstvu vyhradené schvaľovať plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti,
koncepcií a rozvojových programov.
Taktiež v zmysle č. 29 ods. 1, písmeno a) je mestskej časti vyhradené zabezpečovať hospodársky a sociálny
rozvoj mestskej časti v nadväznosti na celomestský rozvoj a celomestské rozvojové dokumenty.
Spracovanie textu tohto dokumentu je realizované internými kapacitami v spolupráci s externými
špecialistami.

https://plan.petrzalka.sk/dokumenty/Dokument_plan_obnovy_Petrzalka_2029.pdf