Ochrana osobných údajov podľa zákona 18/2018

Informácie pre čitateľov:

Správca osobných údajov
Miestna knižnica Petržalka, rozpočtová organizácia zriadená uznesením MZ MČ Bratislava – Petržalka č. 23/1991. Je zapísaná v registri organizácií Štatistického úradu SR
IČO: 00260355
DIČ: 2020845145

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:
Meno: SOMI Systems a.s..
Telefón: +421 484 146 759
E-mail: zodpovednaosoba@somi.sk

Právny základ: Osobitný zákon

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku

 

Zásady spracovania osobných údajov
Osobné údaje spracovávame transparentne, zákonným spôsobom a uchovávame ich po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely štatistického vyhodnocovania poskytnutých údajov.Osobné údaje spracovávame iba spôsobom zaisťujúcim ochranu pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Účel spracovania osobných údajov:
• spracovanie údajov o registrovanom čitateľovi
• spracovávanie a zasielanie všetkých tipov upomienok za nedodržanie výpožičnej lehoty na knižničné a iné dokumenty, ktoré knižnica požičiava registrovaným čitateľom
• spracovanie objednávok a rezervácií kníh a všetky záležitosti s tým spojené
• marketingová komunikácia, zasielanie propagačných, informačných a prevádzkových informácií
• vybavenie otázok a pripomienok

Aké údaje spracovávame?
Pre účely registrácie čitateľov do Miestnej knižnice Petržalka,spracovávame osobné údaje na právnom základe – Zákon 126/2015 ( §18 ) o knižniciach tieto osobné údaje:

Povinné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, dátum narodenia a číslo občianskeho preukazu čitateľa alebo jeho zákonného zástupcu

Nepovinné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa, akademické tituly, údaje o tom, že používateľ je držiteľom preukazu ZŤP, škola ktorú žiak, študent navštevuje

Aké sú vaše práva?
Podľa zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 máte:
• právo na prístup k vašim osobných údajom a obstaranie kópie osobných údajov, ktoré spracovávame na požiadanie písomne. (kontaktná adresa: Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, alebo metodika@kniznicapetrzalka.sk)
• právo na opravu a doplnenie vašich osobných údajov v prípade, že zistíte, že spracovávame nesprávne alebo nepresné osobné údaje,
• právo na výmaz vašich osobných údajov, na požiadanie písomne. (kontaktná adresa: Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, alebo metodika@kniznicapetrzalka.sk)
• právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Na vašu žiadosť môžeme za určitých, právnymi predpismi stanovených podmienok obmedziť nakladanie s vašimi osobnými údajmi
• v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov, alebo na iný príslušný dozorný úrad,
• žiadateľ má právo  obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle § 100 zákona č.:18/2018 Z.z.

 

Oznámenie
Vážení čitatelia a návštevníci knižnice,
v zmysle zákona č. 18/2018Zb.z.,
o ochrane osobných údajov si Vás dovoľujeme informovať, že z podujatí Miestnej knižnice Petržalka sa vyhotovuje fotodokumentácia a obrazový záznam, ktoré sa zverejňujú za účelom propagácie a dokumentácie na webovej a facebookovej a instragramovej stránke petržalskej knižnice. Mestskej časti Bratislava – Petržalka  a Petržalských novín. 

Svoju námietku alebo nesúhlas s fotografovaním si uplatnite u zodpovednej osoby na pobočke.

 

Informovanie o spracovaní osobných údajov čitateľa

Prevádzkovateľ: Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk

 

Účel spracovania: poskytovanie knižnično-informačných služieb

Právny základ: osobitný zákon

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: orgány štátnej moci a kontrolné orgány

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva žiadateľa:

 • žiadateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľaprístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 

 • účele spracúvania osobných údajov,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 Z. z.,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkaj, ak:

 

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov.

 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov  nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.

 

Dotknutá osoba má právo podať podnet na šetrenie v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pokiaľ má podozrenie, že s jej osobnými údajmi je nakladané nezákonným spôsobom alebo ak spracovaním jej osobných údajov alebo porušením bezpečnosti spracovania došlo k porušeniu jej práv.

 

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah povinností a práv ak je také obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť:

 

 • bezpečnosť Slovenskej republiky,
 • obranu Slovenskej republiky,
 • verejný poriadok,
 • plnenie úloh na účely trestného konania,
 • iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky, najmä predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,
 • ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,
 • predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach,
 • monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci,
 • ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,
 • uplatnenie právneho nároku,
 • hospodársku mobilizáciu.

 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk

 

 

Informácie pre verejnosť:

Informácie pre verejnosť:

Informácie