Ochrana osobných údajov zákona 18/2018

Správca osobných údajov
Miestna knižnica Petržalka, rozpočtová organizácia zriadená uznesením MZ MČ Bratislava – Petržalka č. 23/1991. Je zapísaná v registri organizácií Štatistického úradu SR
IČO: 00260355
DIČ: 2020845145

Kontaktné údaje na zodpopednú osobu:
Meno: SOMI Systems a.s..
Telefón: +421 484 146 759
E-mail: zodpovednaosoba@somi.sk

Právny základ: Osobitný zákon

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku

 

Zásady spracovania osobných údajov
Osobné údaje spracovávame transparentne, zákonným spôsobom a uchovávame ich po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely štatistického vyhodnocovania poskytnutých údajov.Osobné údaje spracovávame iba spôsobom zaisťujúcim ochranu pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Účel spracovania osobných údajov:
• spracovanie údajov o registrovanom čitateľovi
• spracovávanie a zasielanie všetkých tipov upomienok za nedodržanie výpožičnej lehoty na knižničné a iné dokumenty, ktoré knižnica požičiava registrovaným čitateľom
• spracovanie objednávok a rezervácií kníh a všetky záležitosti s tým spojené
• marketingová komunikácia, zasielanie propagačných, informačných a prevádzkových informácií
• vybavenie otázok a pripomienok

Aké údaje spracovávame?
Pre účely registrácie čitateľov do Miestnej knižnice Petržalka,spracovávame osobné údaje na právnom základe – Zákon 126/2015 ( §18 ) o knižniciach tieto osobné údaje:

Povinné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, dátum narodenia a číslo občianskeho preukazu čitateľa alebo jeho zákonného zástupcu

Nepovinné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa, akademické tituly, údaje o tom, že používateľ je držiteľom preukazu ZŤP, škola ktorú žiak, študent navštevuje

Aké sú vaše práva?
Podľa zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 máte:
• právo na prístup k vašim osobných údajom a obstaranie kópie osobných údajov, ktoré spracovávame na požiadanie písomne. (kontaktná adresa: Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, alebo metodika@kniznicapetrzalka.sk)
• právo na opravu a doplnenie vašich osobných údajov v prípade, že zistíte, že spracovávame nesprávne alebo nepresné osobné údaje,
• právo na výmaz vašich osobných údajov, na požiadanie písomne. (kontaktná adresa: Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, alebo metodika@kniznicapetrzalka.sk)
• právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Na vašu žiadosť môžeme za určitých, právnymi predpismi stanovených podmienok obmedziť nakladanie s vašimi osobnými údajmi
• v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov, alebo na iný príslušný dozorný úrad,
• žiadateľ má právo  obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle § 100 zákona č.:18/2018 Z.z.

 

Oznámenie
Vážení čitatelia a návštevníci knižnice,
v zmysle zákona č. 18/2018Zb.z.,
o ochrane osobných údajov si Vás dovoľujeme informovať, že z podujatí Miestnej knižnice Petržalka sa vyhotovuje fotodokumentácia a obrazový záznam, ktoré sa zverejňujú za účelom propagácie
a dokumentácie na webovej a facebookovej
stránke knižnice.

Svoju námietku alebo nesúhlas s fotografovaním si uplatnite u zodpovednej osoby na pobočke.

Vzory čitateľských prihlášok Miestnej knižnice Petržalka na stiahnutie