Kontakty

Riaditeľka knižnice

PhDr. Katarína Bergerová 02 / 62 52 04 16

Sekretariát riaditeľky, komunikácia s verejnosťou

Mgr. Rebeka Ősziová 02 / 62 25 02 32

Útvar ekonomiky, hospodárenia personálnej práce a miezd

PhDr. Božena Třísková vedúca útvaru 02 / 62 25 02 59

Útvar ekonomiky, hospodárenia, personálnej práce a miezd

Ing. Lýdia Kuracinová hospodárka, pokladníčka 02 / 62 25 02 59

Útvar knižnično-informačných fondov

Anna Homolová vedúca útvaru a zástupkyňa riaditeľky 02 / 63 53 16 30

Útvar knižnično-informačných služieb a metodiky. Medziknižničná výpožičná služba

Mgr. Viera Némethová vedúca útvaru a metodička 02 / 62 52 01 89