Kontakty

Sekretariát riaditeľky, komunikácia s verejnosťou

Mgr. Rebeka Ősziová Tel.č.: 02 / 62 25 02 32; mob.: 0949/004 018

Útvar ekonomiky, hospodárenia personálnej práce a miezd

Mária Šrenkelová ekonómka, personalistka Tel.č.: 02 / 62 25 02 59; mob.: 0940/989 474

Útvar ekonomiky, hospodárenia, personálnej práce a miezd

Jozef Čavojský hospodár, pokladník Tel.č.: 02 / 62 25 02 59; mob.: 0911/539 894

Útvar knižnično-informačných fondov

Anna Homolová vedúca útvaru a zástupkyňa riaditeľky Tel.č.:02 / 63 53 16 30; mob.: 0903/411 037

Útvar knižnično-informačných služieb a metodiky. Medziknižničná výpožičná služba

Mgr. Viera Némethová vedúca útvaru a metodička Tel.č.: 02 / 62 52 01 89; mob.: 0903/102 548