Naše ocenenia

Pamätný list predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

Pamätnou listinou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2021 bola ocenená riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka PhDr. Katarína Bergerová.
Text nominácie
Už viac ako desať rokov je riaditeľkou Miestnej knižnice Petržalka. Počas jej pôsobenia sa knižnica premenila z „obyčajných“ pobočiek na moderné miesta s multifunkčným využitím. Službami, ktoré poskytuje, patrí k jednej z najprogresívnejších knižníc na celom Slovensku.
Pani Bergerová prepája kultúru, osvetu, vzdelávanie a trávenie voľného času s pokojným, príjemných prostredím, ktoré čaká na čitateľov v každej z deviatich pobočiek knižnice.
Iniciuje a podporuje rozvíjanie čitateľskej gramotnosti od útleho detstva – podporuje spoluprácu s materským centrom, materskými a základnými školami, no aktivity smeruje aj na stredoškolákov, ľudí v produktívnom veku a seniorov. Pomáha rozvíjať komunitný život v Petržalke prostredníctvom množstva projektov – cyklu výstav o histórii Petržalky, festivalov čítania, letných čitární, búrz kníh, večerníčkov v knižnici pre rodiny s deťmi, rôznych súťaží a pod.
Zamestnankyne a zamestnanci petržalskej knižnice pani riaditeľke k oceneniu srdečne gratulujú.

Osobnosť Petržalky 2020

Naša kolegyňa Vierka Némethová bola ocenená starostom Petržalky Jánom Hrčkom ako Osobnosť Petržalky za osobitný prínos v oblasti knihovníctva a vzdelávania.

V petržalskej knižnici Petržalka sa podieľala na tvorbe, príprave a vedení rôznych projektov ako napr. „Knižkovo“ – biblioterapeutické stretnutia s klientmi Domu sociálnych služieb MOST, Knižný klub Bratislava, ktorý vedie už 7 rokov a zastrešuje ho Miestna knižnice Petržalka, Počúvadlo 2019-2020, festival Prebuď sa (s) knihou realizovaný v rokoch 2017-2020. Pracovne sa v spolupráci s Katedrou etnológie a muzeológie FIF UK v Bratislave podieľala na cykle výstav „Taká bola Petržalka „ a „Novodobá Petržalka“. V tomto projekte využila svoje rodinné zázemie, rodinný archív, svoje osobné skúsenosti a poznatky o našej mestskej časti, pretože je rodenou Petržalčankou, a jej deti sú už piatou generáciou Petržalčanov, ktoré tu vyrastajú, pracujú a chodia do školy. Výstavy mali v Petržalke veľký ohlas a záujem u širokej verejnosti a Viera Némethová v nich využila pri prednáškach a sprievodnom programe pre školy, či širokú verejnosť, ktorý organizovala a zastrešovala nielen svoje pedagogické vzdelanie, aj kurz sprievodkyne po Bratislave.

Taktiež sa podpísala pod projekt Novinkovač, ktorý v krátkych videách z jednotlivých pobočiek informuje čitateľov o knižných novinkách v našej knižnici a unikátny projekt Nebojme sa povinného čítania, pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy. Pripravuje, organizačne zabezpečuje a moderuje niekoľko ročníkov literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka. Pre seniorov z Domova tretieho veku v Petržalke vytvára spoločne s kolegom Andrejom prednáškový projekt Zážitkové čítanie.

Vierka bola niekoľko rokov členkou Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihy IBBY a úzko spolupracuje pri projektoch výberu najlepších detských kníh za jednotlivé roky, jej odporúčania na knihy nájdete v časopise Čo čítať, ktorý vydáva Artfórum, pracuje v občianskom združení Úlet s knihou, ktoré má za úlohu propagovať kvalitné knihy pre deti a mládež a aktivity a procesy, ktoré sú na ne naviazané.

 

Súťažná prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež

V Knižnici P.O.Hviezdoslava v Prešove sa v dňoch 13. a 14. mája 2019 konal 9. ročník Súťažnej prehliadky knižničných podujatí pre deti a mládež.

Podujatia boli určené žiakom II. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Téma, zameraná na empatiu a medziľudské vzťahy, znela:
„Nesúď človeka, pokiaľ neprejdeš míľu v jeho topánkach“ – Empatia v medziľudských vzťahoch.

Na súťažnej prehliadke mala petržalska knižnice dve zástupkyne. V porote vedúcu knižnično-informačných služieb a metodičku Mgr. Vieru Némethovú a medzi súťažiacimi vedúcu detskej a rodinnej pobočky Prokofievova Mgr. Petru Mišákovú, PhD., s podujatím Liek pre Vĺčika.  Príbeh podľa knihy Daniely Olejníkovej opisuje, aké to je, keď sa svet zo dňa na deň premení z pekného miesta na miesto nevľúdne. Venuje sa téme smútku, choroby, trápenia a ich zvládaniu a podporuje u detí empatiu a vciťovanie sa do pocitov iného.

Za podujatia Liek pre Vĺčika získala Petra Mišáková 1. miesto. 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:

Hlavná cena
Knižnica pre mládež mesta Košice
Natália Malíková, Zuzana Sedláková
Podujatie: 13 dôvodov prečo

1. miesto
Miestna knižnica Petržalka
Mgr. Petra Mišáková PhD.
Podujatie: Liek pre Vĺčika

2.  miesto
Podtatranská knižnica v Poprade
Lucia Rušinová, Monika Králiková
Podujatie: Všetci za jedného

3. miesto
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Ľubica Krajčíková, Mgr. Marcela Masariková
Podujatie: Skejťácke tenisky

 

Kultúrno-osvetový pracovník roka 2017

Pri príležitosti Dňa osvetových pracovníkov sa v priestoroch Domu kultúry Zrkadlový háj uskutočnilo slávnostné stretnutie pracovníkov kultúrno-osvetových zariadení Bratislavského kraja. Na tomto podujatí sa odovzdávali ocenenia pre ľudí, ktorí svojim postojom a aktivitami prispievajú k tomu, aby oblasť kultúry a zachovávania tradícií boli aktívnou a neoddeliteľnou súčasťou života súčasnej generácie.
Medzi ocenenými bola Vierka Némethová, ktorá v petržalskej knižnici pracuje ako metodička a vedúca knižnično-informačných služieb. Aj jej zásluhou patrí naša knižnica medzi inštitúcie, v ktorej sa kladie dôraz na rozvoj osobnosti každého človeka prostredníctvom knihy a čítania.

Motivačné aktivity s detským čitateľom

Na medzinárodnom seminári ” Motivačné aktivity s detským čitateľom 5 ” našu knižnicu v dňoch 12. – 13.11. 2015 reprezentovali naši knihovníci Zsuzsanna Horváth  a Mgr. Michal Selecký s podujatím ” Nebojte sa archaizmov v slovenských rozprávkach.

Hodnotenie podujatia PhDr. Ľudmily Hrdinákovej z FiF UK v Bratislave.

Nebojme sa „školských“ tém
Zsuzsanna Horváth, Michal Selecký, Miestna knižnica Petržalka, Bratislava, podujatie pre 5. ročník
Podujatie bratislavských lektorov sa zaradilo medzi mozaikové podujatia s viacerými čiastkovými aktivitami. Bolo špecifické tým, že sa zameralo na tému z obsahového štandardu slovenského jazyka a literatúry v rámci 5. ročníka základných škôl.
V základnej charakteristike podujatia by sme teda mohli zmieniť, že malo výrazne informačný charakter, zamerané bolo skôr na vecné informácie (nie beletristické texty), aj keď sa s beletristickým textom nevyhlo úplne a jeho hlavným zámerom nebolo ani čítanie, popularizácia nejakej konkrétnej knihy, ba ani rozbor nejakej chúlostivej či pútavej témy. Dalo by sa povedať, že aktivita svojským spôsobom popularizovala „školskú tému“.
Význam aktivít tohto druhu je pre mladého človeka i vzdelávací systém nesmierny, nakoľko zvýrazňuje ľudskú potrebu poznávania a vzdelávania – účastníci podujatia mali možnosť:
a) aj inde ako v škole (a to v knižnici) zažiť atmosféru a pocit, že vzdelávať sa a poznávať človek má a musí,
b) zažiť, že aj iní ľudia (nielen učitelia) demonštrujú potrebu poznávania a vzdelávania a dávajú svojim správaním najavo, že je to dôležité.

Niečo o našich kolegoch:

Zsuzsanna Horváth pracovala dlhé roky ako učiteľka na základnej a strednej škole ale život ju privial do petržalskej knižnice, kde sa v roku 2014 začala jej nová kapitola v knihovníctve. Zsuzska je zodpovednej vedúcou na novootvorenej pobočke na Turnianskej ul.10 a k svojej novej povinnosti sa od začiatku postavila s veľkým nasadením. Má po svojom boku tiež dve mladé kolegyne s ktorými tímovo pripravia pre deti počas celého roka niekoľko stoviek podujatí. Medzi Zsuzskine záumy patrí jednoznačne čítanie, je vášnivou čitateľkou a číta aj v angličtine a madarčine, preto má skvelý prehľad aj o literatúre, ktorú v slovenských prekladoch ešte nepoznáme. Zsuzsanna svoju učiteľskú prax v knižnici využila úplne na plno, aj ked ako sama hovorí, školské osnovy jej nechýbajú a pri svojej práci si celý možnosť slobody výberu tém a kníh na ktoré chcú deti upozorniť a ktoré pokladajú za výnimočné. Má rada umenie v každej jeho podobe či už výtvarné umenie, architektúru, divadlo ( často chodí aj na divadelné predstavenia do Budapešti ) film, fotografiu. Jej záľubou je aj história. Je tiež fanúšičkou rockovej hudby, ale žiadna dobrá hudba jej uši nezraní.

Mgr. Michal Selecký Michal vyštudoval Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského odbor slovenský jazyk – dejepis a od roku 2013 je jeho pôsobiskom je jedna z desiatich pobočiek Miestnej knižnice Petržalka to pobočka rodinného typu na Vavilovovej ul 24. V knihovníctve a najmä vo verejných knižniciach veľa mužov nenájdeme, v petržalskej knižnici ale máme troch takýchto šikovných kolegov. So svojimi mladými kolegyňami na pobočke ročne pripravia a realizujú stovky podujatí pre deti, kde Michal využíva aj svoje učiteľské vedomosti. Má rovnako rád prácu s deťmi ako aj s dospelými čitateľmi. Rád sa s ľudmi o knihách rozpráva, debatuje, polemizuje … Veľa číta a výborný prehľad v literatúre a medzi obľúbených autorov patrí napr. Haruki Murakami . Medzi jeho záľuby okrem čítania patrí rocková hudba.

Kultúrno-osvetový pracovník roka 2015

Hľadanie spôsobov ako tým druhým vyplniť voľný čas, príprava zaujímavých aktivít a programov, ktoré by návštevníka potešili a vyčarili mu úsmev na tvári – to je práca naplnená túžbou.Myšlienka uctenia si, respektíve vzdania úcty a poďakovania ľuďom, ktorí celý svoj život zasvätili práci v tejto oblasti, vzišla z iniciatívy starostu pána Vladimíra Bajana, čím začal novú tradíciu poďakovania ľuďom, ktorí sa či už z profesionálneho hľadiska alebo aj individuálneho záujmu, venujú kultúre a osvetovej činnosti.

Zdenka Árvayová
Od januára 1983 až do dôchodku pôsobila v službách petržalskej knižnice. Svoje odborné vedomosti a bohaté skúsenosti úspešne uplatňovala pri výbere literatúry, doplňovaní, skvalitňovaní a spracovávaní knižničného fondu a poskytovaní informácií pre čitateľov.

Dagmar Korková
V knižnici pracuje od roku 1973. Je to úctyhodných 42 rokov. Jej bohaté znalosti kníh, rady a odporúčania čitateľom, sú vždy zárukou kvality. Pomáha im pri výbere literatúry, orientovať sa v širokej ponuke a správne cibriť ich čitateľský vkus.

Osvetový pracovník roka 2015

Ocenenie Osvetový pracovník roka 2015, ktoré každoročne organizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Malokarpatským osvetovým strediskom v roku 2015 na návrh riaditeľky Miestnej knižnice Petržalka získala pani Anna Homolová, zástupkyňa riaditeľky Miestnej knižnice Petržalka a vedúca útvaru knižnično-informačných fondov.

Osvetový pracovník roka 2014

Ocenenie Osvetový pracovník roka 2014, ktoré každoročne organizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Malokarpatským osvetovým strediskom v roku 2014 na návrh Mestskej časti Petržalka získala riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka PhDr. Katarína Bergerová.

Kultúrno-osvetový pracovník roka 2014

Myšlienka uctenia, respektíve vzdania úcty a poďakovania ľuďom, ktorí celý svoj život zasvätili práci v tejto oblasti, vzišla z iniciatívy starostu pána Vladimíra Bajana, čím začal novú tradíciu poďakovania ľuďom, ktorí sa či už z profesionálneho hľadiska alebo aj individuálneho záujmu, venujú kultúre a osvetovej činnosti.

Pán Kosorín pracoval v Miestnej knižnici do septembra 2014, kedy odišiel do starobného dôchodku vo svojich 67 rokoch. V knižnici pracoval od roku 1987 ako knihovník dlhých 27 rokov na rôznych pracoviskách: na Oddelení odbornej a náučnej literatúry a neskôr na Pobočke pre dospelých na Haanovej 37.

Pán Kosorín pôsobil v kultúrno-osvetovom prostredí teda takmer celý svoj život. Jeho práca v knižnici a výnimočné výsledky boli prínosom pre kultúrny život, šírenie osvety a rozvoju knižnej kultúry v Petržalke.

6. ročník knižničnej prehliadky pre deti a mládež - 2013

Na 6. ročníku súťažnej prehliadky knižničných podujatí pre deti a mládež, ktorú organizuje Slovenská národná knižnica v Martine sa zúčastnili aj naši knihovníci Mgr. Viera Némethová a Mikuláš Baňák, ktorí získali hlavnú cenu za podujatie Kvak a Čľup sú kamaráti.

Ocenenie Sakáčik 2009

Slávnostné odovzdávanie ceny Slovenskej asociácie knižníc  – Sakáčik za najvýznamnejší počin za rok 2009 odovzdala Andrea Doktorová, podpredsedníčka Slovenskej asociácie knižníc Miestnej knižnici Petržalka  za kolektívny Výskum čítania detí a mládeže v Bratislavskom kraji, ktorý inšpiroval aj ďalšie regióny Slovenska

Projekt Cross Cultural Communication

Miestny úrad Petržalka, Základná škola Turnianska a Miestna knižnica Petržalka realizovali  partnerstvo spoločne s tureckým mestom Isparta a jeho  kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami. Bol to projekt medzi kultúrnej spolupráce realizovaný vďaka finančnému príspevku Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu, Národnej agentúry programu celoživotného vzdelávania Partnerstvá Comenius Regio. Účastnícky certifikát získali na základe dvojročnej participácie na projekte: PhDr. Katarína Bergerová – riaditeľka  Miestnej knižnice Petržalka, Anna Homolová -vecúca oddelenia knižnično-informačných fondov, Mgr. Viera Némethová – vedúca útvaru knižnično-informačných služieb a metodiky a knihovník Mgr. Andrej Blaas.