Zverejnené 02.10.2020,

Ďakujem-e, že stále posúvate Knižnicu ďalej a máte stále nové plány.

Som veľmi vďačná za vašu existenciu a za vašu prácu 🙂

Držím vám palce v každom kroku vpred. Máte skvelý personál.

Teším sa, že ste sa na tieto zmeny dali, aj keď to nebude ľahké, po 30 rokoch si to knižnica, zamestnanci, aj čitatelia zaslúžia.

Ďakujeme vám celá rodina, robíte svoju prácu veľmi dobre a Petržalská knižnica je našou najobľúbenejšiou inštitúciou v celej Petržalke.

 Knihy zašpiniť nechceme. Skúsme spraviť presvetlenú zónu na občerstvenie a WC s možnosťou byť aj vonku.

 Bývam blízko a záhradka pod terasou je veľmi pekná, bolo by super mať aj peknú terasu…

…takto znejú odkazy obyvateľov Petržalky, ktorí sa zúčastnili participatívneho prieskumu Miestnej knižnice Petržalka…

Petržalská knižnica od roku 2013 postupne obnovuje s finančnou podporou zriaďovateľa svoje pobočky. V spolupráci s architektom sa snaží vytvárať zo zastaralých a preplnených priestorov moderne riešené knižnice s charakterom komunitných centier, ktoré okrem požičiavania kníh ponúkajú oddych, pokoj, bezpečie, doplnené podujatiami.

Participatívny prieskum bol zrealizovaný ako súčasť procesu hľadania a definovania vízie a reálnych potrieb pre obnovu najväčších pobočiek na Vavilovovej ulici. Tieto pobočky má knižnica  dlhodobom užívaní, desiatky rokov sa do nich neinvestovalo, preto sú dnes morálne zastaralé, priestorovo a technicky nezodpovedajú dobe. Treba zároveň uviesť, že  v súčasnom vedení mestskej časti, v zriaďovateľovi je podpora a pochopenie dôležitosti knižnice, jej nenahraditeľného vkladu do kultúrneho a voľnočasového života Petržalčanov, čo je zásadné a rozhodujúce.

Do prieskumu boli zapojení všetci, aktívni používatelia aj široká verejnosť. Prebiehal formou online dotazníka, individuálnych rozhovorov (1.7. do 31.8.2020) s vyhodnotením a prezentáciou koncom septembra. Dotazník platne vyplnilo 114 respondentov. Zapojili sa rôzne vekové kategórie, najviac vo veku 36-50 rokov, za nimi nasledovali respondenti vo veku 19-35 rokov. V období medzi 23. júlom až 31. augustom sa uskutočnilo 5 rozhovorov s vybranými komunikačnými partnermi  z prostredia susedov z okolia, čitateľov navštevujúcich knižnicu, ľudí s pracovnou skúsenosťou z knižnice, taktiež rodičov a zástupcov samosprávy.

Z výsledkov participatívneho prieskumu vyplynuli pre knižnicu cenné informácie, ktoré budú zapracované do architektonického návrhu rekonštrukcie. Bude sa prihliadať na všetky rady, odporúčania, dobré nápady z pohľadu výpožičných služieb, knižničného fondu, organizácie podujatí, priestorového riešenia verejnej časti, denného a sociálneho zázemia zamestnancov, ako aj interiérového vybavenia.

Veľmi zaujímavým a reálnym odkazom zúčastnených v procese participácie je prepojenie interiéru s exteriérom pobočiek, letnou terasou s jej možnosťami a reálnym využitím, čo bude tak isto zapracované do celkovej revitalizácie pobočiek.

Participatívny proces prebiehal v spolupráci s osloveným partnerom, OZ Krásy Terasy v Petržalke, ktorému ďakujeme. Veríme, že je to dobrý začiatok našej spolupráce do budúcnosti.

Súčasne s prieskumom prispeli zamestnanci knižnice dobrovoľníckou pomocou počas sobôt na revitalizácii terasy pred pobočkou Vavilovova 26, pomohli vyčistiť a doplniť ju novými prvkami.  Ako je to v petržalskej knižnici realitou, ochota zamestnancov, knihovníkov bola nezištná, za čo im patrí veľké poďakovanie. Čistenie a úprava terás prebieha v autorskej gescii OZ Krásy Terasy.

Milí čitatelia, aktívni používatelia petržalskej knižnice, obyvatelia Petržalky, ďakujem Vám, ktorí ste sa tohto prieskumu aktívne zúčastnili, za Vaše názory, postrehy, rady a predstavy.  Želáme si a veríme, že sa obnova pobočiek na Vavilovovej ulici podarí. Bude to aj vďaka Vám, obyvateľom, ktorí v danej lokalite žijú,  ktorí knižnice navštevujú, vnímajú ich personál, vnútorný priestor a okolie.

Chceme a potrebujeme, aby obnovené pobočky boli príjemným priestorom pre všetkých, naprieč generáciami, ich záujmami a potrebami tak, ako je to po celé generácie.

Je našou ambíciou, aby bola petržalská knižnica miestom, ktoré si ľudia vyberú a budú sa tam pravidelne vracať, kedy sa im zachce, pretože sa tam budú cítiť dobre.

 

Katarína Bergerová, riaditeľka