Zverejnené 02.11.2022,

Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava prijme do pracovného pomeru na plný úväzok :

 • Knihovníka/knihovníčku

Termín nástupu: od 01.12.2022

Náplň práce:

 •  samostatné vykonávanie knihovníckej práce,
 • poskytovanie knižnično-informačných služieb,
 • vedenie pokladničnej agendy,
 • evidencia užívateľov,
 • výpožičky,
 • rezervácie,
 • práca s elektronickými informačnými systémami,
 • medziknižničné výpožičné služby,
 • ochrana knižničného fondu,
 • realizácia projektov knižnice,
 • tvorba a realizácia knižničných podujatí spojených  s propagáciou čítania a kníh pre všetky vekové kategórie čitateľov,
 • dodávanie podkladov k propagačným materiálom knižnice, webovej stránky, facebooku, instagramu, videá, fotodokumentácia,

Mzdové ohodnotenie:

– zmysle z.č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

– na uvádzanej pozícii plat začína v príslušnej platovej triede od 713 € a platový stupeň v závislosti od požadovanej odbornej praxe.

Požadované predpoklady:

úplné stredné odborné vzdelanie

bezúhonnosť

práca s bremenom (manipulácia s knihami)

Ďalšie požadované predpoklady:

znalosť práce s PC  –  používateľ – Internet MS WORD,EXCEL, OUTLOOK, POWER  POINT

vítaná znalosť knihovníckeho programu CLAVIUS

 

Osobnostné predpoklady:

organizačné a koordinačné schopnosti

 • komunikatívnosť
 • pozitívny prístup
 • zodpovednosť
 • samostatnosť
 • tvorivosť

Žiadosti  s profesným životopisom  a motivačným listom môžete zaslať na adresu: Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava  do 21. novembra  2022 alebo na :

e-mail: triskova@kniznicapetrzalka.sk

 

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané.