Regionálna literatúra na Vavilovovej 26

Regionálny fond: Bratislava-Petržalka.

Pobočka Vavilovova 26 je jednou z desiatich pobočiek Miestnej knižnice Petržalka. Jej knižničný fond je zameraný na odbornú, populárno-náučnú, umenovednú cudzojazyčnú literatúru. Knižničné služby poskytuje širokej verejnosti – mládeži, študentom, dospelým aj seniorom. Knihy, tak ako aj v ostatných pobočkách, sú dostupné vo voľnom výbere a všetky možno nájsť cez online-katalóg s možnosťou objednať si ich či rezervovať. Súčasťou služieb je aj  možnosť Wi-Fi pripojeniareprografické služby tlače, kopírovania skenovania dokumentov. Súčasťou rozsiahleho fondu (cca 26 000 zväzkov) je aj fond „Regionálna literatúra“, ktorý zastrešuje vyše 300 knižných titulov na tému, Bratislava, Petržalka či bratislavský kraj. Knihy s touto témou sú k dispozícii vo všetkých pobočkách, no ucelený a vyčlenený fond je budovaný na pobočke Vavilovova 26.

Regionálne dokumenty zaznamenávajú kultúrny, spoločenský, historický, urbanistický, architektonický, zemepisný a hospodársky vývoj a rozvoj Bratislavy a zvlášť mestskej časti Petržalka. Čitatelia tu nájdu publikácie o významných osobnostiach, ktoré sa tu narodili, pôsobili alebo zomreli, o ich činnosti a významných udalostiach, ktoré sú s naším regiónom spojené.  Mnoho titulov má beletristický charakter a prostredie, kde sa dej odohráva alebo spomína, je práve Bratislava či Petržalka.

Úlohou knižnice v tejto oblasti je získavať, spracúvať a uchovávať písomnosti s regionálnym obsahovým zameraním, realizovať výstavnú činnosť a zabezpečovať prednášky o histórii, osobnostiach, športe, prírode a ďalších témach týkajúcich sa bratislavského regiónu.

V rokoch 2013-2019 knižnica predstavila úspešný projekt siedmich výstav so sprievodnými podujatiami pre deti, mládež a dospelých pod názvom „Taká bola Petržalka“ (od najstarších čias až po rok 1989), Novodobá Petržalka (od roku 1990 do roku 2000) a Miléniová Petržalka (podoba dnešnej Petržalky po roku 2000). Súčasťou výstav boli lektorované prednášky o histórii Petržalky pre žiakov základných a študentov stredných škôl a besedy pre širokú verejnosť.

Práve touto činnosťou knižnica napĺňa vzdelávacie, informačné a kultúrne poslanie, zabezpečuje slobodný prístup k informáciám a podieľa sa na celoživotnom vzdelávaní jej používateľov.

Budovanie regionálnej zbierky dokumentov a jej ciele:

– budovať fond periodických a neperiodických dokumentov regionálnej literatúry;
– poskytovať bibliograficko-informačné a faktografické informácie;
– zviditeľniť osobnosti pochádzajúce z Petržalky;
– realizovať výstavnú činnosť (zabezpečovať a inštalovať výstavy s regionálnym obsahovým zameraním);
– podieľať sa na tvorbe a realizácii projektov knižnice tematicky súvisiacich s regiónom;
– zabezpečovať väzbu regionálneho periodika a jeho archiváciu (Petržalské noviny, Naša Petržalka, Bratislavské noviny).

Jednou z priorít knižnice do budúcnosti zostáva rozširovanie a sprístupňovanie zbierky dokumentov fondu „Regionálnej literatúry“ a organizovanie rôznych typov podujatíkultúrno-vzdelávacích aktivít. Všetky jej písomné dokumenty poskytujú  čitateľom rozsiahle poznatky o živote regiónu, jeho dejinách, kultúrnom a športovom dianí, prírodných zaujímavostiach a spoločenskom živote a približujú život a dielo významných regionálnych osobností.