: Kačala, Ján: Súčasný spisovný jazyk

Publikácia podáva systematický prehľad poznatkov o súčasnej spisovnej slovenčine. Vysvetľuje základné pojmy a termíny využívané v teórii spisovného jazyka a jazykovej kultúry. Dielo je určené najmä pre pedagógov slovenčiny.