: Veronika Hvozdníková – Ivan Lichner: Kontradikcie vo vývoji nezamestnanosti v SR

Pre dospelých

Cieľom uvedeného projektu je nielen hodnotiť, ale i predvídať modifikácie kvalitatívnej a kvantitatívnej stránky zamestnanosti determinované predovšetkým očakávanou zmenou demografickej štruktúry slovenskej populácie a zmenami v charaktere ekonomických činností. Projekt má ambíciu ponúknuť návrhy na adaptáciu inštitucionálnych podmienok tak, aby reflektovali i budúce trendy, ktoré zmenia pohľad na tradičné problémy slovenského trhu práce.