30.03.2022 - 31.03.2022

Pobočky Turnianska 10, Prokofievova 5 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 20 76 08 55 FREE WI-FI zóna

S rozprávkou sa stretávame od najútlejšieho veku. Niektoré sú staré stovky rokov, iné vznikli v mysli profesionálneho spisovateľa, iné si vymýšľame sami.

Niektorí žijú rozprávkami až do dospelosti či staroby. Aj knihy pre dospelých sú plné rozprávkových naratívov a prvkov.

Rozprávky sú pre každého a vidíme ich denne- v reklame, v marketingu, tvoria pevnú súčasť nášho života.

 

Podujatie pre Cirkevnú základnú školu Narnia