Súťaž: Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia 21. ročník, rok 2017

Pre deti Pre mládež metodika@kniznicapetrzalka.sk | 02/62520189

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 14. júna 2017 v rámci sprievodného programu Dni Petržalky 2017  a budú naň písomne pozvané ocenené kolektívy.

 

ŠTATÚT  21. ročníka súťaže školských časopisov

 I.

 1. Vyhlasovateľom, organizátorom a garantom súťaže je Miestna knižnica Petržalka.
 2. Súťaž je určená prioritne školským časopisom vychádzajúcim v slovenskom jazyku na základných a stredných školách v mestskej časti Bratislava – Petržalka.
 3. Do súťaže sa môžu prihlásiť najviac dva školské časopisy za každú inú mestskú časť Bratislavy.
 4. Súťaže sa môže zúčastniť školský časopis v tlačenej alebo elektronickej podobe, ktorý vyšiel v aktuálnom školskom roku aspoň v dvoch číslach.
 5. Na školskom časopise, v jeho  redakčnej rade musia pracovať žiaci školy a príspevky do časopisu musia byť vo väčšej miere od žiakov školy.

II.

 1. Súťažné práce sú hodnotené v troch kategóriách:
 1. kategória: mladší žiaci základných škôl (1. stupeň)
 2. kategória: starší žiaci základných škôl (2. stupeň)
 3. kategória: žiaci stredných škôl

III.

 1. Odborná porota hodnotí obsahovú náplň a grafickú podobu časopisu.
 2. Odbornú porotu menuje vyhlasovateľ súťaže.
 3. Odborná porota udeľuje v každej kategórii najviac tri ocenenia.
 4. Odborná porota môže udeliť čestné uznanie alebo mimoriadne ocenenie ,,Skokan roka“.
 5. Ocenené redakčné rady budú odmenené.

IV.

 1. Do súťaže sa možno prihlásiť vyplnením prihlášky a jej zaslaním na adresu vyhlasovateľa.
 2. Súčasťou prihlášky sú tri výtlačky z jedného čísla prihláseného školského časopisu. Ak vyšlo počas školského roka viac čísel, je potrebné odovzdať vždy len tri výtlačky.
 3. Vyplnenú prihlášku a tri výtlačky školského časopisu možno zaslať poštou alebo priniesť osobne na adresu Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava.
 4. Elektronické časopisy zasielajú vyplnenú prihlášku a webovú adresu časopisu na adresu Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava.
 5. Výtlačky prihlásených školských časopisov sa nevracajú.

V.

 1. Súčasťou vyhlásenia výsledkov súťaže je pracovný seminár pre ocenené redakčné rady za účasti porotcov.

VI.

 1. Termín uzávierky 21. ročníka súťaže je 15.05.2017.
 2. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 14. júna 2017 a budú naň písomne pozvané ocenené kolektívy.

 

PhDr. Katarína Bergerová riaditeľka

 

Informácie a kontakty: www.kniznicapetrzalka.sk
Mgr. Viera Némethová, vedúca Útvaru služieb a metodička, tel. č.: 02/62 520 189 nemethova@kniznicapetrzalka.sk

Mgr. Ivana Tinesová, sekretariát riaditeľky, tel. č.: 02/622 502 32

Iné projekty

 • Máme v škôlke prasiatko

  Charakteristika projektu: Predstavte si, že sa v škôlke zjaví ufúľané prasiatko. Koľko radosti, ale aj starostí môže priniesť živý tvor,…

 • Miniknižnica pre detských pacientov

  Miestna knižnica Petržalka sprístupnila v máji 2016 Samoobslužnú miniknižnicu v priestoroch Kliniky pre deti a dorast Andreja Getlíka na Antolskej…

 • Nebojte sa povinného čítania

  Projekt ponúka študentom stredných škôl, vybrané literárne diela odporúčanej alebo povinnej literatúry určené pre stredné školy. Cieľom projektu je ukázať…