: Bolfíková, Eva: Teórie správy a byrokracie

Pre dospelých

Vysokoškolská učebnica poskytuje definičné základy predmetnej oblasti verejnej správy a prehľad kľúčových koncepcií vzniku a vývinu verejnej správy v dvoch líniách sociálnovedného štúdia verejnej správy – organizačnej a politologickej, s rešpektom voči aplikačným nástrojom sociológie, psychológie, politológie a organizačnej vedy.