Mgr. Ing. Michal Páleník: Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko

Pre dospelých

Publikácia Inštitútu zamestnanosti Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko sa venuje viacerým špecifickým skupinám nezamestnaných a jej cieľom je identifikovať prekážky, ktoré sociálny systém kladie zlepšeniu ich zamestnanosti. Predkladá návrhy zmien, ktoré majú potenciál pomôcť ich zapojeniu do trhu práce.

Prvou zo skupín, ktorej sa publikácia venuje, sú mladí nezamestnaní. Zameriava sa na politiku podpory ich zamestnávania a na podporu podnikania mladých a malých podnikov. Ďalšou skupinou sú zdravotne postihnutí občania, ktorých miera zamestnanosti je aj napriek zákonnej povinnosti ich zamestnávania veľmi nízka. Dlhodobo nezamestnaní a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít sú najťažšie zapojiteľnou skupinou do trhu práce a riešenie ich situácie si vyžaduje spoluprácu celého verejného sektora, všetkých ministerstiev, obcí, štátnych i verejných podnikov. Publikácia sa venuje taktiež podpore mobility, individuálnemu prístupu k nezamestnaným občanom, sociálnym podnikom, absolventskej praxi, aktivačným prácam a neštátnym službám zamestnanosti.

Autorský kolektív: Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD. – Bc. Ivana Oravcová – Mgr. Marián Holienka, PhD. – doc. Ing. Anna Pilková, CSc., MBA – Mgr. Alexander Mušinka, PhD. – RNDr. Miroslav Pollák