: Tahal, R.: Marketingový výzkum. Postupy, metody, trendy

Pre dospelých

Zoznámte sa s úlohou marketingového výskumu, so zásadami správnych formulácií pri zadávaní výskumných projektov a s konkrétnymi metódami a technikami kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu.