: Voňková, J. – Spoustová, I.: Domácí násilí z pohledu žen a dětí

Pre dospelých

Pohľad na problematiku domáceho násilia z pohľadu kriminológie, viktimológie, psychológie, pediatrie, súkromného i verejného práva. Poukazuje na nutnosť venovať pozornosť obetiam medzigeneračného násilia, genderovému násiliu menšín a na bariéry, ktoré obmedzujú efektívnu pomoc obetiam.