Služby

Miestna knižnica Petržalka je rozpočtová organizácia mestskej časti Bratislava – Petržalka. Má deväť pobočiek, z toho päť so zameraním na detského čitateľa a mládež, tri pobočky pre dospelých a jednu špecializovanú pobočku s odbornou, umenovednou a cudzojazyčnou literatúrou.

Fond knižnice:

 • beletria pre deti, mládež a dospelých,
 • odborná a populárno-náučná literatúra zo všetkých spoločenských a vedných odborov (politika, veda, umenie, šport, podnikanie, manažment, sociálna práca a pod.),
 • knihy o Bratislave a bratislavskom regióne,
 • cudzojazyčná literatúra,
 • denná tlač, spoločenské a kultúrne časopisy a odborné periodiká.

Knižnično – informačné služby:
a) základné služby:

 • výpožičné služby prezenčné (v knižnici),
 • výpožičné služby absenčné (mimo priestorov knižnice),
 • predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov,
 • ústne faktografické a bibliografické informácie,

b) špeciálne služby:

 • rezervovanie požadovaných dokumentov,
 • príprava objednaných titulov,
 • medziknižničná výpožičná služba,
 • písomné spracovanie bibliografíí a rešerší z knižničného fondu,
 • konzultačné služby pri výbere literatúry, službách knižnice, službách ostatných knižníc v Bratislave,
 • internet, Wi-Fi zóna – zabezpečenie prístupu k externým elektronickým zdrojom,
 • tlač, kopírovanie a skenovanie dokumentov z počítača, Internetu,
 • kopírovanie a skenovanie dokumentov z fondu knižnice,
 • bibliobox (Prokofievova 5, Vavilovova 26),
 • elektronická lupa,
 • on-line katalóg: http://katalog.kniznicapetrzalka.sk/,
 • besedy o knihách, autorské besedy,
 • informačná výchova detí a mládeže,
 • ponuka online vzdelávacích projektov
 • programy na podporu čítania,
 • literárne súťaže, zábavné popoludnia a tvorivé dielne pre deti,
 • výstavy a prezentácie,
 • základy práce s počítačom pre seniorov,
 • knižná burza, knižné kolotoče,
 • donášková služba pre zdravotne znevýhodnených čitateľov