15.11.2023 10,00- 11,00 h.

Pobočka Vavilovova 24 Pre deti vavilovova24@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 715, FREE WI-FI zóna

Rozprávanie pre deti s cieľom vysvetliť vznik a spôsob šírenia rozprávok a príbehov v minulosti, keď ešte neboli dostupné knihy a školy tak ako dnes. Cieľom projektu je predstaviť deťom dôležitosť rozprávok a príbehov, vysvetliť, ako sa odovzdávali vedomosti v minulosti. Súčasťou je aj čítanie rozprávky v starej slovenčine a porovnať si tú istú rozprávku aj v súčasnej verzii (rozprávka Trojruža – Kráska a zviera).

Knihovník porozpráva deťom, ako vznikali pôvodné rozprávky, ako sa šírili a úlohu rozprávkarov v tomto procese (Dobšinský, bratia Grimmovci, Nemcová). Ako ukážku im prečíta rozprávku v archaickej slovenčine (napr. rozprávka Trojruža), pričom interaktívne zapája deti a priebežne si vysvetľujú, pre nich neznáme, archaické slová a porovnávajú si starú verziu s novou (Kráska a zviera). Týmto spôsobom je deťom ukázaný vývoj slovenčiny a slovenského jazyka. Nakoniec deti dostanú možnosť prostredníctvom pripravenej prezentácie aktívne sa zapojiť to hádania slov (čepiec, koliba, richtár, krpce ….)

Informácia z webovej stránky ZŠ Turnianska: V mesiaci október, ktorý je mesiacom školských knižníc, sme naplánovali  vyučovaciu hodinu v knižnici. Piataci vymenili svoju triedu za knižničné priestory, aby si hravou formou zopakovali  archaické slová a výrazy z rozprávok, ktoré už poznajú, ale spoznali aj tie, ktoré ešte nepoznali. Vypočuli si ukážku slovenskej ľudovej rozprávky, ktorú im prečítala pani knihovníčka a v texte vyhľadávali archaizmy. Mnohé slová už v dnešnej modernej dobe nepoužívame, ale je dobré, keď im rozumieme. Hodina v knižnici obohatila  vedomosti a predovšetkým rozšírila slovnú zásobu našich piatakov. Vyučujúce pedagogičky z 5.A., 5.B. a 5.C.

Podujatie pre ZŠ Vlastenecké námestie