19.03.2024 - 21.03.2024

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 20 76 08 55 FREE WI-FI zóna

Charakteristika podujatia:Knižnicu by sme mohli prirovnať mestečku, v ktorom má každá kniha svoju adresu. Počas podujatia sa deti hravým spôsobom zoznámia so základným rozdelením literatúry. Získané vedomosti im budú slúžiť ako mapa, aby sa v „mestečku kníh“nikdy nestratili.

Cieľ: Oboznámenie sa so základným rozdelením literatúry.

Cieľová skupina: žiaci I. stupňa ZŠ

Spôsob realizácie: Do knižnice zavítali dvaja nezbední škriatkovia – Stojka a Kotrmelec a narobili na policiach veľký neporiadok. Pomiešali knihy, ako sa vraví – halabala. Zúfalí škriatkovia si nepamätajú, kam ktorá kniha patrí, a tak sa rozhodnú, že poprosia o pomoc pani knihovníčku a šikovné deti.

Najprv si spoločne rozdelíme knihy na „dospelácke“ a detské.

Literatúru pre deti a mládež budeme následne triediť podľa veku cieľového čitateľa, ďalej na umeleckú a náučnú literatúru a tiež budeme zisťovať rozdiely medzi poéziou, prózou a drámou.

Prečítame si niekoľko ukážok z literárnej tvorby slovenských autorov a na záver vyzveme deti, aby škriatkom i svojim kamarátom odporučili knihu, ktorú si v poslednom čase zamilovali.

 

Trvanie: 40 minút