16.06.2016 10.00 h.

Pobočka Prokofievova 5 Pre deti prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Ojedinelá a sympatická súťaž podporujúca prácu detských redakčných rád na základných školách Petržalky oslavuje v tomto roku 20. výročie od svojho vyhlásenia.

V roku 1996 vyhlásila túto súťaž v Petržalke, plnej školopovinných detí, miestna knižnica  s cieľom nadviazať nové kontakty a rozšíriť spoluprácu so základnými školami, osloviť a priviesť mladú generáciu do knižnice, ako aj podporovať vzdelávanie detí a mládeže formou súťaže rozvíjajúcej ich schopnosti a tvorivosť.

Hneď v prvom ročníku bolo do súťaže prihlásených 13 základných škôl. Medzi prvé školy, ktoré stáli pre vzniku súťaže a získali najvyššie ocenenia, boli ZŠ Dudova s časopisom „My z Dudovej“, ZŠ Holíčska s časopisom „Pierko“, ZŠ Černyševského, ktorú reprezentoval časopis „Iris“, časopis „Naša mladosť“ z vtedajšej ZŠ M.C.Sklodowskej. V druhom ročníku pribudli a boli zároveň ocenené aj časopisy „Beňadik“ zo ZŠ Beňadická, „OKO“ vydávaný na ZŠ Vlastenecké nám. V nasledujúcich ročníkoch sa počet prihlásených a súťažiacich školských časopisov ustálil, priebežne sa pridali novovzniknuté alebo po prestávke obnovené časopisy. História priniesla aj zmeny v názvoch niektorých časopisov, dnes je, napríklad, zo ZŠ Holíčska prihlásený do súťaže časopis s názvom „Oko školy.”

Dvadsaťročná história súťaže priniesla všetkým, ktorí sa na jej tvorbe a organizácii podieľajú, veľa dobrých a cenných skúseností. Doteraz poskytuje spoločne súťažiacim aj hodnotiacim kolektívom pravdivé, priame a úprimné postrehy a príbehy zo života na základných školách Petržalky, doplnené žartovnými komentármi, vtipmi, fotodokumentáciou, ilustráciami, karikatúrami, či rozhovormi s pedagógmi…

Situácia sa od vzniku súťaže v mnohom zmenila, redakčné rady pod vedením pedagógov pracujú v náročnejších podmienkach, majú profesionálnejšie skúsenosti a zručnosti, píšu na témy, ktoré sa ich aj osobne dotýkajú, píšu a informujú s odvahou, kritickými postrehmi, radia a nezištne pomáhajú handicapovaným spolužiakom… V nadväznosti na súčasné skúsenosti sa vykreovala aj hodnotiaca porota, v ktorej sú zastúpení odborníci z oblasti žurnalistiky, grafického dizajnu, tvorby a vydávania novín a časopisov, či odborníci pracujúci v oblasti rozhlasového alebo televízneho vysielania.

Časopisy sú dnes vydávané na niektorých školách aj alebo len v elektronickej podobe, čo v daných prípadoch nahrádza finančne náročnejšiu tlačenú verziu. Zaujímavou sa stala grafická stránka časopisov. V tomto jubilejnom ročníku sme sa spoločne s odbornou porotou rozhodli udeliť po prvýkrát mimoriadnu cenu za grafické spracovanie časopisu. Ocenená redakčná rada získa možnosť zúčastniť sa odborného kurzu v dizajnovom (grafickom) ateliéri. Udeľuje v súčasnosti tiež cenu „Skokan roka“ časopisu, ktorý sa po prvýkrát prihlásil do súťaže, prípadne sa vrátil po prestávke k vydávaniu.

Vydávanie školského časopisu v podmienkach základnej školy dnes nie je jednoduché, vieme to ako vyhlasovateľ súťaže najlepšie. Veríme však, že vykročíme spoločne úspešne do ďaľšej desiatky tak, ako doteraz, s víziami, želaniami, túžbami a podporou mladých tvorcov a dokumentaristov školského života v našej Petržalke.

Vážime si prácu vedení našich základných škôl, ich ochotu a záujem o tvorbu a vydávanie časopisov a nemenej významnú podporu tejto súťaži zo strany mestskej časti Petržalka.

Katarína Bergerová, riaditeľka