Pre deti Pre mládež

„Bolo super chodiť k Vám hocikedy…“                             Miško

 „ mne sa páčilo, že som mohol prísť aj cez prestávku, aj v školských teniskách“

                                                          Daniel

 „ ja som sa rada rozprávala s tetou knihovníčkou o nových knižkách…“   Anička

 „ my sme hrali šach…“                                        štvrtáci

 „my budeme aj ďalej chodiť do knižnice, máme radi pani knihovníčku, ona je dobrá a milá…                                      druháčky Zuzka, Kristínka, Ema

takéto odkazy budú spojené navždy s detskou knižnicou na Dudovej 2, ktorá končí svoju prevádzku 30. júna 2021.

Detská knižnica Dudova 2 bola otvorená 2. septembra 2013 na prvom poschodí Základnej školy Dudova 2. Krstnou mamou sa stala akad. mal. Dana Zacharová, ktorá vytvorila na vstupnej stene do knižnice maľbu ako dar knižnici a všetkým jej návštevníkom.

Knižnica Dudova 2 sa stala na osem rokov neoddeliteľnou súčasťou života žiakov, učiteľov, rodičov, čitateľov, priateľov a tešila sa všeobecnej priazni detskej aj dospelej verejnosti.

V období vzniku pobočky boli priestory základných škôl veľkou výhodou. Spoločenská situácia bola priaznivo naklonená zriaďovaniu knižníc v množstve voľných, nevyužívaných školských priestorov. V tejto situácii bola Miestne knižnica Petržalka oslovená s ponukou zriadiť komornú detskú pobočku v nevyužívanom priestore 1. nadzemného podlažia, časť vestibulu oddeleného priečkami, na základnej škole Dudova 2. Dnes je však situácia iná, knižnica dopísala svoju históriu, musí prenechať priestor na vyučovanie novým školákom.

Počas svojho pôsobenia sa v knižnici Dudova 2 zaregistrovalo takmer 3 500 mladých čitateľov, navštívilo ju 34 000 používateľov a záujemcov, vypožičala cca 130 000 kníh. Každá kniha sa vypožičala v ročnom priemere desaťkrát, vysoká frekvencia… V knižničnom fonde bolo evidovaných priemerne ročne 12 000 kníh z oblastí beletrie pre deti a mládež, spoločenských a prírodných vied, životného prostredia, techniky, športu, histórie a pod., 6 titulov periodík pre mládež z oblasti techniky, športu, sveta zvierat, automobilov, kultúry. Interiér disponoval wifi zónou, prístupom na verejný internet pre potreby detskej  a dospievajúcej verejnosti, videoprojekciou, online službami.

Popri knihách,  časopisoch, spoločenských a vedomostných hrách ponúkla knižnica každoročne autorské komunitné projekty, dopĺňala vzdelávania detí a mládeže, pravidelne spolupracovala na významných knižničných projektoch a programoch určených deťom a mládeži, zabezpečovala klubové vyžitie pre žiakov, zázemie pre písanie domácich úloh, čítanie, prípravu projektov do školy, knihovníčka odborne spolupracovala s pedagógmi na vytváraní podmienok pre prenesené vyučovacie hodiny, na trávenie voľného času detí školských klubov, disponovala cielenou zónou na oddych spojený s literatúrou atď. O autorských projektoch tejto knižnice sa viac dozviete na webovej stránke www.kniznicapetrzalka.sk.

Registrovaní detskí čitatelia a ich rodičia zo zanikajúcej knižnice nájdu zázemie aj svoju pani knihovníčku v inej detskej knižnici Petržalky, na Furdekovej 1. Tí, ktorí sa rozhodnú zvoliť si inú pobočku, nájdu nás tiež na ostatných adresách www.kniznicapetrzalka.sk, Pobočky, budeme radi, čakáme všetkých, môžu sa tešiť na bohatú ponuku, množstvo kníh, časopisov, hier, oddychových zón atď.

Od 1. júla 2021 bude knižný fond a police uložené dočasne v priestoroch, ktorý poskytuje zriaďovateľ, mestská časť Petržalka, na Medveďovej 21.

Je dobré, že sa pre pobočku vo výhľade iné priestory, o čo prejavila knižnica v plnom rozsahu záujem. Možnosť získania nového priestoru je pre knižnicu v prvom rade potrebná, požadujú to čitatelia aj verejnosť spriaznená s týmto druhom kultúrneho vyžitia. S novou situáciou stojíme pred výzvou zriadiť univerzálnu komunitnú knižnicu, s odborným personálnym zázemím, rozšírenia ponuky a kvality služieb, e-zdrojov pre rodiny a dospelých, interiérového vybavenia, fyzickej dostupnosti pre všetkých, na čo sa veľmi tešíme, s presahom do exteriérov.

Na záver by som rada a úprimne poďakovala všetkým, ktorí sa historicky podieľali na vzniku, otvorení, prevádzke a úspechoch tejto malej detskej knižnice.

Vážim si to, že nám bolo umožnené na niekoľko rokov slúžiť mladej generácii, spolupracovať a priamo prispievať ku kultúre a vzdelávaniu mladých Petržalčanov, že sme mohli poskytovať zázemie pre zmysluplné trávenie voľného času, na stretávanie sa nielen s knihou ale aj medzi sebou.

Predovšetkým som však hrdá na výsledky, ktoré táto knižnica dosiahla a tým potvrdila pravdu o tom, aké sú knižnice naprieč generáciami existenčne potrebné a užitočné, splnila, čo sa od nej očakávalo.

Do videnia.

PhDr. Katarína Bergerová

riaditeľka