Súťaž: Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2016

Pre deti Pre dospelých Pre mládež Seniori metodika@kniznicapetrzalka.sk

MIESTNA KNIŽNICA PETRŽALKA, KUTLĺKOVA 17, 851 02 BRATISLAVA
Š T A T Ú T
27. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov
Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2016
I.

1. Vyhlasovateľom, organizátorom a garantom súťaže je Miestna knižnica Petržalka.
2. Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca ešte nebola publikovaná ani ocenená na inej literárnej súťaži.
3. Témy súťažných prác sú ľubovoľné. Osobitne budú hodnotené a ocenené literárne práce o Petržalke.

II.

1. Literárne druhy:
a) poézia
b) próza
2. Cena riaditeľky Miestnej knižnice Petržalka môže byť udelená prácam, ktoré sa motivicky alebo tematicky viažu k mestskej časti Bratislava – Petržalka.

3. Vekové kategórie:
a) 1. veková kategória – žiaci 1. stupňa základných škôl (3.– 5.ročník)
b) 2. veková kategória – žiaci 2. stupňa základných škôl (6. –9. ročník)
c) 3. veková kategória – študenti stredných škôl a mládež do 20 rokov
d) 4. veková kategória – dospelí nad 20 rokov

4. Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ a na návrh ktorej budú udelené v každej kategórii (zvlášť v každom literárnom druhu) ceny a čestné uznania.

5. Autori ocenených prác budú odmenení.
III.

1. Do súťaže budú prijaté len pôvodné vlastné práce, ktoré doteraz neboli publikované a neboli prihlásené do predchádzajúcich ročníkov súťaže.
2. Prihlásené práce nesmú autori publikovať až do dňa vyhlásenia oficiálnych výsledkov súťaže.
3. Rozsah prác:
a) v poézii jedna báseň alebo súbor básní v maximálnom rozsahu spolu 90 veršov (pri básňach v próze maximálne 3 normostrany = 5 400 znakov vrátane medzier).
b) v próze jedna próza alebo súbor próz v maximálnom rozsahu spolu 10 normostrán (18 000 znakov vrátane medzier).
4. Práce, ktoré nespĺňajú podmienky, nebudú zaradené do súťaže.

IV.

1. Práce v jazyku slovenskom treba poslať v 3 exemplároch vytlačených na počítači alebo napísaných na písacom stroji na jednej strane papiera poštou na adresu:
Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, zn. PSFU 2016

Termín uzávierky súťaže: 15. jún 2016
Poznámka: každý exemplár súťažnej práce musí byť označený menom a adresou autora.

2. Súčasťou štatútu súťaže je aj PSFU 2016 prihláška, ktorú treba zaslať vyplnenú v úplnosti spolu so súťažnými prácami.

V.

1. Súťažné práce sa nevracajú.
2. Výber z ocenených prác bude uverejnený v zborníku zo súťaže. Publikovanie
nebude honorované.
3. Ocenené práce treba následne poslať v elektronickej podobe na adresu nemethova@kniznicapetrzalka.sk.
4. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v mesiaci september/ október 2016 a budú naň písomne pozvaní ohodnotení súťažiaci.
V Bratislave 12.2.2016
PhDr. Katarína Bergerová
riaditeľka MKP
Informácie a kontakty:
www.kniznicapetrzalka.sk

Mgr. Viera Némethová, vedúca ÚKIS a metodiky, č. tel. 02/62 520 189, nemethova@kniznicapetrzalka.sk

Literárny podvečer 6.10. 2016 o 17.00 h. pobočka Prokofievova 5.

Slávnostné vyhodnotenie výsledkov literárnej súťaže sa uskutoční 7.10. 2016 o 10.00 h. v  CC Centre na Jiráskovej ulici č. 3.

Seminár pre ocenených autorov sa uskutoční dňa 7.10. 2016 o 11.30 h. na pobočke Prokofievova 5. 

Iné projekty

  • Angličtina pre seniorov/ pokročilí

    Kurz anglického jazyka pre seniorov, ktorí už základy jazyka majú lektoruje pani Beata Havlínová. Kurz prebieha každý štvrtok, v čase…

  • Starovek pod lupou

    Charakteristika: Starovek máme stále prepojení s našou súčasnnosťou. Zostalo nám po ňom veľa slov: škola, tabuľa, kalkulačka, akvárium, republika …  Starovek…

  • Denis a jeho sestry

    Charakteristika projektu: Rozprávanie o rodine a rodinných vzťahoch inšpirované knihou Toni Revajovej. Projekt je vhodným doplnením vyučovacieho predmetu etika. Cieľ:…