Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia, 23. ročník

Pre deti Pre mládež

ŠTATÚT

23. ročníka súťaže školských časopisov

Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia

 

I.

 1. Vyhlasovateľom, organizátorom a garantom súťaže je Miestna knižnica Petržalka.
 2. Súťaž je určená prioritne školským časopisom vychádzajúcim v slovenskom jazyku na základných a stredných školách v mestskej časti Bratislava – Petržalka.
 3. Do súťaže sa môžu prihlásiť najviac dva školské časopisy za každú inú mestskú časť Bratislavy.
 4. Súťaže sa môže zúčastniť školský časopis v tlačenej alebo elektronickej podobe, ktorý vyšiel v aktuálnom školskom roku aspoň v dvoch číslach.
 5. Na školskom časopise, v jeho  redakčnej rade musia pracovať žiaci školy a príspevky do časopisu musia byť vo väčšej miere od žiakov školy.

 

II.

 1. Súťažné práce sú hodnotené v troch kategóriách:
 • kategória: mladší žiaci základných škôl (1. stupeň)
 • kategória: starší žiaci základných škôl (2. stupeň)
 • kategória: žiaci stredných škôl

 

III.

 1. Odborná porota hodnotí obsahovú náplň a grafickú podobu časopisu.
 2. Odbornú porotu menuje vyhlasovateľ súťaže.
 3. Odborná porota udeľuje v každej kategórii najviac tri ocenenia.
 4. Odborná porota môže udeliť čestné uznanie alebo mimoriadne ocenenie ,,Skokan roka“.
 5. Ocenené redakčné rady budú odmenené.

 

IV.

 1. Do súťaže sa možno prihlásiť vyplnením prihlášky a jej zaslaním na adresu vyhlasovateľa.
 2. Súčasťou prihlášky sú tri výtlačky z jedného čísla prihláseného školského časopisu. Ak vyšlo počas školského roka viac čísel, je potrebné odovzdať vždy len tri výtlačky.
 3. Vyplnenú prihlášku a tri výtlačky školského časopisu možno zaslať poštou alebo priniesť osobne na adresu Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava.
 4. Elektronické časopisy posielajú vyplnenú nascenovanú prihlášku a link na webovú adresu časopisu na mailovú adresu nemethova@kniznicapetrzalka.sk.
 5. Výtlačky prihlásených školských časopisov sa nevracajú.
 6. Odoslaním prihlášky dávate súhlas so spracovaním a zverejnením vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 (mená a priezviská členov redakčného tímu časopisu). Zároveň beriete na vedomie,  že v zmysle zákona môžete kedykoľvek váš súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať.

 

V.

 1. Súčasťou vyhlásenia výsledkov súťaže je pracovný seminár pre ocenené redakčné rady za účasti porotcov.

 

VI.

 1. Termín uzávierky 23. ročníka súťaže je 15. mája 2019.
 2. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 12. júna 2019 a budú naň písomne pozvané ocenené kolektívy.

 

PhDr. Katarína Bergerová,  riaditeľka

 

V Bratislave 21.02.2019

 

Informácie a kontakty: www.kniznicapetrzalka.sk
Mgr. Viera Némethová, vedúca Útvaru služieb a metodička,tel. č.: 02/62 52 01 89 nemethova@kniznicapetrzalka.sk

Mgr. Ivana Tinesová, sekretariát riaditeľky, tel. č.: 02/62 25 02 32, sekretariat@kniznicapetrzalka.sk

Iné projekty

 • Život v tme

  Charakteristika podujatia:Vďaka zraku vidíme svet okolo seba: mamku, ocka, kamarátov, stromy, domy, parky, kvety… Niekedy však môže nastať situácia, že…

 • Knižný klub Bratislava

  Je diskusný klub založený vo februári 2013, ktorý zastrešuje Miestna knižnica Petržalka. V jej priestoroch, na pobočke Prokofievova 5 sa…

 • Pravda alebo lož?

  Charakteristika projektu: Praktická výučba kritického myslenia, selektovania informácií a schopnosť overiť si dané tvrdenia z iného zdroja je jedna z…