Knihovníka/knihovníčku
Termín nástupu: od 1.7. 2022
Náplň práce:
samostatné vykonávanie knihovníckej práce
poskytovanie knižnično-informačných služieb
vedenie pokladničnej agendy
evidencia užívateľov
výpožičky
rezervácie
práca s elektronickými informačnými systémami
medziknižničné výpožičné služby
ochrana knižničného fondu
realizácia projektov knižnice
príprava a realizácia knižničných podujatí a projektov spojených s propagáciou čítania a kníh
Mzdové ohodnotenie:
v zmysle platných§ právnych predpisov z.č.553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
Požadovaný stupeň vzdelania:
úplné stredné odborné vzdelanie
optimálne – úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vedecké informácie a knihovníctvo – knihovníctvo
Ďalšie požadované predpoklady:
znalosť práce s PC – používateľ – Internet MS WORD,EXCEL, OUTLOOK, POWER POINT
vítaná znalosť knihovníckeho programu CLAVIUS
bezúhonnosť
práca s bremenom
práca v popoludňajších hodinách
Znalosť jazyka vítaná:
Anglický jazyk – základy
Nemecký jazyk – základy
Osobnostné predpoklady:
organizačné a koordinačné schopnosti
komunikatívnosť, tvorivosť
pozitívny prístup
zodpovednosť, pozornosť, presnosť,
samostatnosť, tvorivosť, spoľahlivosť
⇒ Na pohovory budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú naše požiadavky a o výsledku budú informovaní mailom.
Získané osobné údaje budú uchovávané do skončenia pohovorov, po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované. V prípade uzavretia pracovnej zmluvy budú využívané na pracovnoprávne účely.
⇒ Získané osobné údaje budú uchovávané do skončenia pohovorov, po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované. V prípade uzavretia pracovnej zmluvy budú využívané na pracovnoprávne účely.
Žiadosti s profesijným životopisom a motivačným listom môžete zaslať na adresu: Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava do 10.6. 2022 alebo na
e-mail: sekretariat@kniznicapetrzalka.sk.